Badanie aktualności oświadczeń i dokumentów w zakresie art. 26 ust. 1, 2, 2f i 3 ustawy Pzp. Część 3

Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  

Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp odnosi się do dwóch możliwości: 

  1. wezwania na każdym etapie postępowania wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, oraz
  2. wezwania na każdym etapie postępowania wykonawców do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne.

Przepis z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp umożliwia wezwanie wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, tylko wtedy gdy jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. 

Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp zamawiający może wezwać o przedłożenie tych środków również innych wykonawców i może to uczynić na każdym etapie postępowania. Nie jest natomiast dopuszczalne, aby wykonawcy zostali poinformowani o zakresie wymaganych od nich dokumentów dopiero w momencie wezwania w trybie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. Wymóg wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia za pomocą stosownych środków dowodowych musi być wskazany w ogłoszeniu, specyfikacji lub zaproszeniu do składania ofert. 

Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jest przepisem szczególnym, modyfikującym art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Powoływanie się przez zamawiającego na art. 26 ust. 2f ustawy Pzp w sytuacjach innych niż jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, celem pozyskania środków dowodowych od wszystkich wykonawców jest działaniem niezgodnym z tym przepisem.

Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp umożliwia wezwanie wykonawcy do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Skorzystanie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp również możliwe jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający, chcąc skorzystać z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp musi mieć uzasadnione wątpliwości co do aktualności przedłożonych wcześniej przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Uzasadnioną wątpliwość może wywołać, np. informacja medialna lub informacja przekazana przez innych wykonawców. W takim przypadku konieczne będzie dokonanie oceny, czy wezwanie wykonawcy o dokument aktualny jest niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Taka niezbędność zaistnieje niewątpliwie wtedy, gdy pojawia się ryzyko udzielenia zamówienia wykonawcy, który w toku postępowania przestał spełniać warunki udziału w postępowaniu lub zaszły wobec niego przesłanki wykluczenia. Z tego też tytułu zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawcę do przedłożenia oświadczenia lub dokumentu aktualnego.

Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Pzp nie zastępuje wezwania z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wezwania wykonawcy, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp zamawiający może natomiast wezwać wykonawcę do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, które zostały złożone i potwierdzały okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, ale w ocenie zamawiającego nie są już aktualne.

Wykonawca, który na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp złożył np. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, na wezwanie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp nie może złożyć ponownie tego samego zaświadczenia, argumentując, że jest ono wciąż aktualne.

W takim przypadku wykonawca musi wystąpić do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie nowego zaświadczenia, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 

ś