Czy w „procedurze odwróconej” zamawiający może żądać złożenia wraz z ofertą próbek, potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego?

Czy w tzw. „procedurze odwróconej” zamawiający może żądać złożenia wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów, w tym próbek, potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego ?

 

Na podstawie art. 26 ust. 1 (lub ust. 2) Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni (lub 5 dni), terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających również okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli w postępowaniu żądał oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

W praktyce mogą jednak wystąpić trudności przy kwalifikacji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako dokumentów potwierdzających wymagania określone przez zamawiającego lub stanowiących treść oferty w rozumieniu art. 87 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Kryterium rozróżniającym i decydującym o odmiennej kwalifikacji oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp jest cel ich składania oraz zakres informacji wynikający z ich treści.

Jeżeli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp mają tylko potwierdzić spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, w „procedurze odwróconej” zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 (lub ust. 2) Pzp, przed udzieleniem zamówienia, wzywa tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni (lub 5 dni), terminie aktualnych na dzień złożenia tych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp. Jeżeli wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp, nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, wzywa tego wykonawcę do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, chyba że mimo ich złożenia, oferta tego wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (zob. wyrok z dnia 20 marca 2013 r., KIO 474/13 i KIO 480/13).

Dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, które służą do oceny ofert, w „procedurze odwróconej” wykonawcy składają wraz z ofertą (np. specyfikacje techniczne urządzeń zawierające wartości parametrów technicznych, w przypadku gdy parametry techniczne są kryteriami oceny ofert). W takim przypadku, jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający nie wzywa tego wykonawcy do ich złożeni a na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, tylko odrzuca ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, w tym również próbki, które służą do oceny ofert, stanowią jednocześnie treść oferty. W takim przypadku, jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, nie możliwe będzie zastosowanie art. 26 ust. 3 Pzp. Oferta takiego wykonawcy zostanie odrzucona na odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (zob. wyroki KIO 990/16, KIO 426/15, KIO 2543/14, KIO 2034/14, KIO 2511/13, KIO 1320/13)

 

Opracowanie:  wPrzetargach

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję