Dopuszczenie możliwości uzupełniania dokumentów podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert jest niedopuszczalne

Dopuszczenie możliwości uzupełniania dokumentów podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert jest niedopuszczalne

 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dopuszczenie możliwości uzupełniania dokumentów podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert (w przedmiotowej sprawie dokumentów potwierdzających, że oferowane maszyny nie są starsze niż okres ich amortyzacji), otwierałoby wykonawcom możliwość uzupełniania ofert już po ich otwarciu o takie oświadczenia i dokumenty, które zapewniałyby im uzyskanie większej ilości punktów podczas dokonywanej oceny ofert, co stałoby w wyraźnej sprzeczności z dyspozycją art. 87 ust. 1 Pzp.

Część oferty podlegająca punktacji jest szczególnie wrażliwa, ponieważ prowadzi bezpośrednio do wartościowania ofert wykonawców, skutkującego następnie wyborem jednej z nich. Zatem w tym zakresie konieczne jest szczególne zachowanie zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości, co skutkuje m.in. tym, że ofert nie można uzupełniać po ich złożeniu, aby żadnemu z wykonawców nie dawać przewagi w postaci możliwości późniejszego złożenia danego oświadczenia niż konkurenci czy też możliwości zaznajomienia się z ofertami konkurentów i dostosowania swojej (por. m.in. wyrok KIO z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. KIO 290/17).

Co więcej, w przedmiotowym przypadku składane przez wykonawców w formularzu ofertowym oświadczenie w przedmiocie zobowiązania się do realizacji zamówienia z użyciem maszyn nie starszych niż okres ich amortyzacji, podlegające ocenie w ramach kryterium „Realizacja prac z zakresu pozyskania drewna maszynami (harwesterami) nie starszymi niż okres ich amortyzacji.” wskazuje wprost na sposób realizacji zamówienia, który – w zależności od przyjętego rozwiązania – jest odpowiednio premiowany przez Zamawiającego dodatkowymi punktami. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej nie budzi zatem wątpliwości, że zobowiązanie składane w ofercie w tym przedmiocie stanowi jej treść, a jako takie co do zasady nie może podlegać uzupełnieniu czy zmianie po upływie terminu składania ofert. (…)

W konsekwencji Zamawiający nie był uprawniony do wezwania Odwołującego ani Konsorcjum M. do uzupełnienia dokumentów podlegających ocenie w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert „Realizacja prac z zakresu pozyskania drewna maszynami (harwesterami) nie starszymi niż okres ich amortyzacji.” Wbrew twierdzeniem Zamawiającego, uprawnienia takiego nie dawała mu treść art. 26 ust. 3 Pzp, na podstawie którego Zamawiający wezwał ww. wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W art. 25 ust. 1 Pzp wskazano, iż w  postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia, zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Z kolei zgodnie z art. 25a ust. 1 Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wyrok z dnia 23 lutego 2018 r., KIO 235/18
Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję