Postępowanie zamawiającego z jednolitymi europejskimi dokumentami zamówienia, w procedurze innej niż „procedura odwrócona”

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Jeżeli w postępowaniu zamawiający nie przewidział zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. „procedury odwróconej) będzie obowiązany do badania wszystkich złożonych ofert wraz z badaniem JEDZ-ów.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego składane przez wykonawców oświadczenie w formie JEDZ-a stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. 

W związku z powyższym w sytuacji, gdy JEDZ zawiera braki nie pozwalające na wstępne ustalenie, np. spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w SIWZ, zamawiający nie ma podstaw do uznania, że tak sporządzony JEDZ jest prawidłowy i do zastosowania automatycznego przejścia do badania i oceny ofert, a następnie do wezwania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Informacje zawarte w JEDZ wraz z ofertą stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W uchwale z dnia 29 listopada 2017 r., KIO/KD 65/17, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, iż „Twierdzenie Zamawiającego jakoby „wzywanie do uzupełnienia JEDZ przez wszystkich wykonawców zostałoby dokonane wyłącznie „dla zasady” bowiem nie miało żadnego znaczenia w postępowaniu, a z pewnością nie było niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyłonienia oferty najkorzystniejszej”, przeczy istocie i sensowi wprowadzenia wymagań związanych ze składaniem JEDZ, a jego funkcja w takiej konstrukcji ograniczałaby się do obowiązku wymagania złożenia oświadczenia jedynie na poziomie bardzo ogólnym co przeczy treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.”

Zamawiający stwierdzając braki w JEDZ w stosunku do wymagań zawartych w SIWZ ma obowiązek wezwać wykonawcę do jego uzupełnienia. W postępowaniu zamawiający nie dokonał wezwania wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów mimo, że informacje zawarte w JEDZ-ach były niewystarczające dla ustalenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.  

W tym zakresie wskazać należy, że w takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia JEDZ-ów przez wszystkich wykonawców, a następnie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwać jedynie wykonawcę najlepiej ocenionego w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że kolejność trybów wzywania wykonawców do przedstawiania żądanych dokumentów ma znaczenie jedynie w przypadkach, gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert zastrzeżonym przez zamawiającego.  

Jednocześnie należy zaznaczyć, że rodzaj ustalonych kryteriów oceny ofert niema żadnego znaczenia dla oceny oświadczeń złożonych w JEDZ-ach i zastosowania procedury art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do ich uzupełnienia. 

Z uwagi na powyższe, przy braku zastosowania procedury odwróconej, zamawiający zobowiązany był w pierwszej kolejności zbadać wszystkie złożone w postępowaniu oferty wraz z załącznikami - w tym także JEDZ-e i w przypadku wątpliwości i braku wymaganych informacji w JEDZ-ach, wezwać w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawców w celu ich uzupełnienia i następnie dokonania wstępnej oceny ofert pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu.  

Dopiero w drugiej kolejności, z uwagi na przestrzeganie zasady równego traktowania wykonawców, zamawiający ma prawo zastosować art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w stosunku do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. 

 

Uchwała z dnia 29 listopada 2017 r., KIO/KD 65/17 

Źródło:  www.uzp.gov.pl
 

ś