„PROCEDURA ODWRÓCONA” - dokonanie ponownej oceny ofert pozostałych wykonawców

Przepraszamy, ale ten artykuł jest już niedostępny.

Zespół wPrzetargach.pl

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Istota procedury odwróconej polega na tym, że w pierwszej kolejności zamawiający bada, czy złożone oferty nie podlegają odrzuceniu, następnie dokonuje oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, a po dokonaniu oceny ofert bada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W procedurze otwartej ocena ofert następuje po badaniu ofert. 

Celem badania ofert jest ustalenie, które oferty złożone w terminie do ich składnia, nie podlegają odrzuceniu. Badanie ofert, co do których zamawiający nie ma pewności, czy są to oferty niepodlegające odrzuceniu, jest bezprzedmiotowe. 

Jeżeli w toku oceny ofert dokonano oceny oferty podlegającej odrzuceniu, zamawiający powtarza czynność oceny ofert.

W procedurze odwróconej może wystąpić tzw. podwójne badanie ofert.

Jeżeli zamawiający żąda oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczenia lub dokumenty te składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie z art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

Wezwanie wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp następuje po badaniu i ocenie ofert, z tym że to badanie nie obejmuje oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. 

Po wezwaniu wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w tym również do oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający dokonuje oceny spełniania przez tego wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw wykluczenia oraz dokonuje badania oferty tego wykonawcy w zakresie zgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp, lub oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia,  spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający dokonuje ponownej oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie bada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert oraz bada czy treść oferty złożonej przez wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający kontynuuje procedurę ponownej oceny ofert w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

Inaczej mówiąc, jeżeli wobec wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp lub oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający dokonuje następujących czynności:

  1. dokonuje ponownej oceny ofert pozostałych wykonawców, 
  2. wzywa na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp,
  3. dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy treść oferty złożonej przez wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Należy zauważyć, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę tego wykonawcy uznaje za odrzuconą. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający nie odrzuca oferty wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert. Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp i uznanie oferty za odrzuconą na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Pzp to dwie odrębne instytucje prawa zamówień publicznych.

Przepis z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczy możliwości odrzucenia oferty w postępowaniu wieloetapowym, w którym dokonuje się oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w ramach wstępnej kwalifikacji wykonawców (np. przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny), a następnie ocenę ofert wykonawców zaproszonych do składania ofert. W takim postępowaniu wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu, nie zostaje zaproszony do składania ofert, a gdyby mimo to ofertę złożył to taka oferta zostanie odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuceniu.

Przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp nie stosuje się w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, gdyż jest to postępowanie jednoetapowe. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wykluczenie wykonawcy powoduje z mocy prawa, na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp, uznanie oferty wykonawcy wykluczonego za odrzuconą. W takim postępowaniu, w przypadku nie wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wyklucza z postępowania tego wykonawcę i nie orzeka (jeśli nie zaistnieją samodzielne podstawy odrzucenia oferty) o odrzuceniu jego oferty. W takim przypadku wykonawca wykluczony z postępowania, którego oferta została uznana za odrzuconą, może wnieść odwołanie wyłącznie wobec czynności wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, ale nie wobec uznania jego oferty za odrzuconą. 

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach
 

 

ś