Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający obowiązany jest wystosować do wykonawcy wezwanie zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że przystępujący nie wykazali spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Podniesione w tym zakresie zarzuty odwołania podlegały uwzględnieniu.

Niewykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania zamawiający obowiązany jest wystosować do wykonawcy wezwanie zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Wobec tego, iż w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu do przystępujących nie było dotychczas kierowane wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza w sentencji wyroku nakazała zamawiającemu w ramach powtórnej czynności badania i oceny ofert wezwanie przystępujących na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. 

 

Wyrok z dnia 28 lipca 2020 r., KIO 1335/20
Źródło:  www.uzp.gov.pl 
 

ś