Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert, a dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia mają odnosić się do aktualnego stanu faktycznego


Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert, a dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia mają odnosić się  do aktualnego stanu faktycznego

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do udzielania zamówień w przypadkach, o których mowa w art. 101a ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lit. a Pzp.  
 
Jak zatem wynika z przytoczonych przepisów ustawy Pzp warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia bezwzględnie muszą być spełnione na dzień składania ofert. Natomiast dokumenty składane na potwierdzenie spełnienia tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia mają być aktualne na dzień ich złożenia, co oznacza, iż mają odnosić się  do aktualnego stanu faktycznego.  Zgodnie zatem z konstrukcją przyjętą przez ustawodawcę wystarczające jest złożenie przez wykonawcę dokumentu aktualnego na dzień jego składania, albowiem ma on potwierdzać brak podstaw do wykluczenia który ma zostać spełniony nie tylko na dzień składania ofert - ale przez cały czas od momentu złożenia oferty aż do momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Oznacza to, że dopuszczalne jest wykazywanie braku podstaw do wykluczenia za pomocą zaświadczeń opatrzonych późniejszą datą niż data składania ofert.

Izba podziela i wskazuje jako właściwe stanowisko zaprezentowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Informacji o wyniku kontroli uprzedniej z dnia 11 kwietnia 2017 r. (znak: UZP/DKUE/KU/31/17). Zgodnie z tym stanowiskiem „Należy odróżnić pojęcie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia od procedury dokumentowania tych okoliczności. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia muszą być spełnione już na dzień składania ofert i trwać przez cały okres trwania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Natomiast dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, powinny dokumentować spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, potwierdzonych wstępnie w ramach oświadczeń złożonych z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Mając powyższe na względzie, wskazać należy, iż w świetle obowiązujących przepisów nie ma przeciwskazań, aby dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego,  na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, były wystawione po upływie terminu składania ofert,  np. w dniu realizacji przedmiotowego wezwania, o ile tylko dokumentują spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  i pozostają aktualne w momencie ich składania.”

W analizowanym stanie faktycznym, zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów - zaświadczeń z KRK, wyznaczając termin na ich złożenie do dnia 18 grudnia 2017 roku (zamawiający błędnie przywołał art. 26 ust. 2 Pzp zamiast 26 ust. 1 Pzp). Odwołujący złożył wymagane dokumenty z datą 12 grudnia 2017 roku.

Zamawiający podczas rozprawy podniósł, iż dokumenty z KRK wystawione z datą późniejszą niż data składania ofert uznał za nieprawidłowe, ponieważ pozbawiają one zamawiającego możliwości weryfikacji, czy w dacie składania ofert odwołujący podlegał wykluczeniu. Dokumenty z KRK potwierdzają bowiem jedynie stan prawny z dnia ich wydania,  a zamawiający nie może zostać pozbawiany instrumentów weryfikujących prawdziwość złożonych oświadczeń.  Jednocześnie zamawiający pominął fakt, iż odwołujący wraz z ofertą złożył oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (JEDZ). Fałszywe oświadczenie w przedmiocie braku skazania składane wraz z ofertą stanowi podstawę wykluczenia odwołującego  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, gdyż odwołujący wprowadziłby wówczas zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, co do braku podstaw do wykluczenia  z postępowania. Ponadto, oświadczenie to składane jest pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania zamówienia publicznego. Zamawiający podważa również poprawność ww. dokumentów, w kontekście wymagań określonych w rozporządzeniu  Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U. z 2016. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, twierdząc iż nie spełniają one warunku wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Pzp ma być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z kolei na podstawie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. Uwzględniając powyższe przepisy oznacza to, że dokument musi wiec być aktualny na dzień  jego złożenia, jednocześnie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Przedłożone przez odwołującego zaświadczenia z KRK dla członków rady nadzorczej spełniają wymóg wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed otwarciem ofert oraz aktualności na dzień ich złożenia. Przepisy § 5 pkt 1-3 rozporządzenia mają zastosowanie w odniesieniu do czasu sprzed terminu składania ofert lub wniosków. I tak, informacja  z Krajowego Rejestru Karnego jest wciąż aktualna, jeśli została wystawiona do 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert. Innymi słowy przepisy rozporządzenia traktują o tym jak „stare” mogą być składane dokumenty a przepisy ustawy o tym jak „nowe” mogą być dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.

W światle powyższego, dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego z datą 12 grudnia 2017 spełniały wymóg aktualności na dzień ich złożenia. Zamawiający zatem nie miał podstaw do uznania ich za wadliwe. Tym samym wezwanie wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp Izba ocenia jako działanie nieuprawnione, bowiem  w dacie upływu terminu wezwania do złożenia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, zamawiający dysponował prawidłowymi dokumentami, potwierdzającymi brak podstaw do wykluczenia odwołującego.

W konsekwencji należy uznać, iż odwołujący złożył  na wezwanie zamawiającego dokumenty, które potwierdziły brak podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez wykazanie  iż członkowie rady nadzorczej nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp.  

 

Wyrok z dnia 23 stycznia 2018 r., KIO 65/18     

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję