Organizacja produkcji oraz nowoczesne i energooszczędne technologie w wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych (art. 224 ust. 1 ustawy Pzp).

Złożone przez wykonawcę wyjaśnienia w zakresie ceny oferty lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, powinny być konkretne, wyczerpujące i rozwiewające wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Na wykonawcy bowiem ciąży obowiązek wyjaśnienia, jakie obiektywne czynniki pozwoliły mu na obliczenie ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych oraz poparcia tych wyjaśnień dowodami.

Celem złożenia wyjaśnień i dowodów jest umożliwienie zamawiającemu zweryfikowania poprawności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny, a nie złożenie ogólnego zapewnienia, że wykonawca wykona zamówienie za obliczoną przez siebie cenę. Z tego powodu wyjaśnienia powinny być wyczerpujące, konkretne i przekonujące, ujawniające najważniejsze składniki cenotwórcze, jak przykładowo koszty zatrudnienia pracowników, koszty zaangażowania sprzętu, czy marżę wykonawcy. Wyjaśnienia wykonawcy powinny być wyczerpujące, mieć charakter skonkretyzowanych informacji odnoszących się do sytuacji wykonawcy, do konkretnych elementów kalkulacyjnych, które miały wpływ na wysokość np. zaoferowanej ceny. 

Ogóle wyjaśnienia (zapewnienia) wykonawcy o posiadaniu renomy i dużego doświadczenia, doskonałej organizacji pracy w jego przedsiębiorstwie, certyfikatu zarządzania, funkcjonowaniu nowoczesnych i energooszczędnych technologii lub posiadaniu korzystnych warunków umów z kontrahentami, nie można uznać za wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny. Takie wyjaśnienia mają charakter iluzorycznych.

W przypadku złożenia wyjaśnień i dowodów, które nie wyjaśniają wątpliwości zamawiającego, czy za zaoferowaną cenę lub koszt, lub ich istotne części składowe, wykonawca będzie w stanie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. 

 

Józef Edmund Nowicki