Czy historia rachunku bankowego lub wyciąg bankowy mogą być uznane za informację banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych? Pyta czytelnik portalu wPrzetargach.pl

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2 rozporządzenia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, czyli innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

Należy zauważyć, że informacja banku nie ma ustalonego wzorca, dlatego może mieć postać opinii bankowej, podpisanej przez upoważnionego pracownika banku, jak i niewymagającego podpisu dokumentu wygenerowanego przez system bankowy, niezależnie czy to będzie wyciąg z rachunku, czy też historia konta. 

Historia rachunku bankowego oraz wyciąg bankowy mogą być uznane za informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych.

W wyroku z dnia 22 stycznia 2019 r., KIO 2710/18, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że jeżeli historia rachunku bankowego będzie zawierać logo banku, adres strony internetowej banku, numer rachunku bankowego oraz okres, którego historia dotyczy, to możliwe jest z łatwością ustalenie wysokości salda na rachunku bankowym. 

W takim przypadku historia rachunku bankowego powinna być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku, ponieważ określa wysokość środków finansowych, którymi dysponuje wykonawca. Dyskredytowanie informacji przedstawionej w takiej formie nie jest zasadne. 

W wyroku z dnia 1 czerwca 2018 r., KIO 941/18, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że pojęcie „informacja banku”, jest szerszym pojęciem niż opinia czy zaświadczenie i informacją taką może być zarówno zaświadczenie podpisane przez upoważnionego pracownika banku, jak i niewymagający podpisu dokument wygenerowany przez system bankowy.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i powinna być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku. Jest to niewątpliwie informacja określająca wysokość środków finansowych, którymi dysponuje i obraca dany podmiot. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła w  tym zakresie analogiczne stanowisko przedstawione w wyrokach: z dnia 15 maja 2013 r., KIO 942/13, z dnia 4 października 2012 r., KIO 2009/12, z dnia 30 maja 2016 r., KIO 795/16, z dnia 1 marca 2018 r., KIO 171/18.

 

Józef Edmund Nowicki

 

ś