Polityka prywatności

DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze danych osobowych lub zamiennie Administratorze - należy przez to rozumieć Józefa Edmunda Nowickiego prowadzącego działalność pod NAZWĄ CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI, ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze, NIP: 8521618238, REGON: 811130485,
 2. Portalu lub zamiennie stronie internetowej Portalu - należy przez to rozumieć wydawany elektronicznie dziennik w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), jako informacyjny portal internetowy, zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny, w Rejestrze Dzienników i Czasopism, pod numerem 981, na stronie internetowej wprzetargach.pl,
 3. Polityce prywatności - należy przez to rozumieć niniejszą Politykę prywatności,
 4. Prezesie UODO - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. RODO lub zamiennie rozporządzeniu RODO - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. UODO - należy przez to rozumieć Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 7. Ustawie ODO - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000),
 8. Użytkowniku - należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Portalu.

 

GROMADZENIE DANYCH

Administrator Portalu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy Portalu i szanuje prywatność każdego Użytkownika Portalu.

Administratorowi zależy, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność, jakie dane pozyskujemy, dlatego zachęca do zapoznania się z Polityką prywatności.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Portalem.

Administrator nie zabiega o identyfikację Użytkowników Portalu.

Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu (stronie trzeciej).

W celu zapewnienia najwyższej jakości Portal, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w szczególności w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje zasady Polityki prywatności.

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie i zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.: informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np.: adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego.

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do: administrowania Portalem, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Portalu, zapewnienia świadczenia Użytkownikowi określonych usług, celów statystycznych.

 

WYKORZYSTYWANIE DANYCH I PLIKI COOKIES

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Portalem. Informacje zawarte w tych logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Portalem lub na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Portalem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących Użytkownika.

Pliki Cookies na stronie internetowej Portalu

Pliki Cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Portalu, ani śledzenia ich nawigacji.

Pliki Cookies stosowane w serwisach Portalu nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

Pliki Cookies służą do ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Portalu i dopasowania go do jego potrzeb, zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji, tworzenia statystyk Portalu, które umożliwią poznanie oczekiwań Użytkowników i rozwój Portalu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek).

Pliki „Cookies” mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania Portalu.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies na urządzeniu Użytkowników.

Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików Cookies na urządzeniu.

Wyłączenie przechowywania plików Cookies może spowodować, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Przy korzystaniu z serwisu część danych o Użytkowniku może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów  zewnętrznych, z których korzysta Portal.

Do celów statystycznych Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki Cookies.

Administrator poleca zapoznanie się z Polityką prywatności Google Analytics.

Na Portalu mogą być wykorzystywane wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, mapy Google Maps, Youtube).

Administrator traktuje kwestie bezpieczeństwa z najwyższą starannością, dokłada wszelkich starań, aby chronić Portal wraz z przetwarzanymi na nim danymi, zwłaszcza przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Administrator przetwarzając dane Użytkownika przestrzega przepisów ustawy ODO oraz rozporządzenia RODO.

 

LINKI DO INNYCH STRON

Portal może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityką prywatności obowiązującą na tych stronach.

Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony internetowe za pomocą linków, zapoznać się z polityka prywatności udostępniona na tych stronach.

Polityka prywatności dotyczy tylko serwisów Portalu.

Portal może korzystać z usług podmiotów trzecich, których lista może zmieniać się, a które mogą wykorzystywać pliki Cookies między innymi w celach: monitorowania ruchu na stronach Portalu, zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Portalu, ustalania liczby anonimowych użytkowników stron Portalu, integracji z portalami społecznościowymi.

Niektóre elementy serwisów Portalu mogą obsługiwać reklamodawcy. Treści (zawartości) reklam pochodzące od reklamodawców, mogą zawierać pliki Cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików Cookies do obsługi stron internetowych przez tych reklamodawców i innych podmiotów.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Szczegółowe informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane znajdują się w treści przepisów art. 12-23 rozporządzenia RODO.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 rozporządzenia RODO),
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 rozporządzenia RODO),
 3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 rozporządzenia RODO),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia RODO),
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia RODO),
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 rozporządzenia RODO),
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail:  [email protected], infolinia:  606-950-000).

Złożenie do Prezesa UODO / UODO podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformach ePUAP2 i biznes.gov.pl. Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP

Oznacza to, że posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

 1.  dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. ich sprostowania;
 3. przenoszenia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy: kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale Państwo potrzebujecie ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 5. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, cofnięta została zgoda, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Posiadają Państwo również prawo do:

 1.  cofnięcia zgody w zakresie w jakim zgoda została ona udzielona na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Każdy Użytkownik w celu wykonywania uprawnień może skontaktować się z Administratorem.

Kontakt do Administratora:

Józef Edmund Nowicki, ul. Nowowiejska 17,  71 - 219 Bezrzecze,

tel.  883 689 848,

e-mail:  [email protected]

 

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000):

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000/1

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000