Redaktor naczelny


Józef Edmund NowickiJÓZEF EDMUND NOWICKI

Redaktor naczelny 

Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w kompleksowym przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień udzielanych przez państwowe i samorządowe instytucje kultury i zamówień sektorowych. Właściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych.

Doradza zamawiającym oraz wykonawcom na każdym etapie postępowania, w postępowaniu odwoławczym, w czasie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz w projektach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Autor komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych (Wolters Kluwer Polska) oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach specjalistycznych.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechnice Krakowskiej, szkoleniach, konferencjach i seminariach.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi ubezpieczeniowe, usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, dostawy aparatury medycznej, zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej oraz zamówień na usługi ubezpieczeniowe.

Skutecznie doradza w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, urzędy kontroli skarbowej, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, regionalne izby obrachunkowe, a także unijne instytucje kontrolne.

Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

Posiada wieloletnie doświadczenie w kontroli zamówień publicznych, w tym kontroli zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kontrola ex-ante i ex-post)

W 2008 r. otrzymał certyfikat CFE międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji (Association of Certified Fraud Examiners).

Autor opinii prawnych i ekspertyz z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

W latach 2010 - 2019 biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych.

Od wielu lat odpowiada na pytania czytelników w miesięczniku Monitor Zamówień Publicznych. 


Kontakt:

e-mail:  [email protected]

tel.  883 689 848

tel. 452 88 75 75