Regulamin

DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. materiale - należy przez to rozumieć w szczególności teksty, komentarze, opinie, wypowiedzi, polemiki, obrazy, linki lub inne dane przekazane do portalu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej lub zamieszczone w miejscu wyznaczonym na portalu przez Usługodawcę,
 2. Portalu - należy przez to rozumieć wydawany elektronicznie dziennik w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), jako informacyjny portal internetowy, zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny, w Rejestrze Dzienników i Czasopism, pod numerem 981, na stronie internetowej wprzetargach.pl,
 3. Prezesie UODO - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
 5. UODO - należy przez to rozumieć Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 6. Usługodawcy - należy przez to rozumieć Józefa Edmunda Nowickiego prowadzącego działalność pod nazwą CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI, ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze, NIP: 8521618238,
 7. Użytkowniku - należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Portalu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim informacji lub innych danych zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 8. wizerunku - należy przez to rozumieć rozpoznawalną lub dającą się zidentyfikować osobę fizyczną, logującą się do Portalu i podającą swoje dane osobowe w materiale.

Regulamin określa zasady korzystania z Portalu. 

Regulamin jest dostępny dla Użytkowników Portalu nieodpłatnie w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Korzystanie z Portalu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z póź. zm.).

Na podstawie Regulaminu, dostęp do portalu jest otwarty dla każdego Użytkownika, który może połączyć się z Internetem.

Korzystanie z portalu przez Użytkownika jest potwierdzeniem, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, Polityką prywatności oraz Notą o odpowiedzialności za teksty.

 

ZAKRES USŁUG

Celem Portalu jest upowszechnianie wiedzy z zakreseu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, w tym wspieranie zamawiających, wykonawców oraz podmioty wykonujące kontrolę zamówień publicznych, a także nawiązywanie współpracy w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Usłgami  oferowanymi przez Usługodawcę mogą być w szczególności:

 1. przeglądanie i kopiowanie materiałów w ramach bezpłatnego dostępu do portalu wPrzetargach, bez naruszania praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych praw osób trzecich,
 2. przesyłanie newsletterów do Użytkowników,
 3. udział Użytkownika w sondażach przeprowadzanych przez Usługodawcę;
 4. możliwość zadawania pytań w zakresie określonym przez Usługodawcę,
 5. związanych z określoną tematyką portalu;
 6. możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych na portalu.

W celu korzystania z usług, Użytkownik portalu powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do Internetu.

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu portalu mogą wystąpić przerwy w celu, w szczególności aktualizacji danych, naprawy portalu, wykonania prac konserwacyjnych, zmiany wizerunku portalu, zainstalowania rozwiązań w celu lepszego funkcjonowania portalu lub jego ochrony.

Usługodawca nie informuje o planowanej przerwie w funkcjonowaniu portalu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika materiałów zamieszczonych na portalu, w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych przez Użytkownika portalu z wykorzystaniem tych materiałów.

Materiały zamieszczone na portalu są objęte ochroną prawa autorskiego.

Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na portalu, a następnie ich wykorzystywanie w całości lub w części, w tym do celów komercyjnych.

Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę, w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw, w tym praw osób trzecich, a także dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy - Prawo prasowe, przepisów Kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, prawa, w szczególności ustawy - Prawo prasowe, przepisów Kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo zablokować temu Użytkownikowi, możliwość korzystania z portalu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników zarejestrowanych z wizerunkiem przyznając tym Użytkownikom o określonym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu materiałów na portalu.

Materiały zamieszczane na portalu niezgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie lub w umowie zawartej przez Usługodawcę z Użytkownikiem, mogą zostać niezwłocznie usunięte z portalu, bez zawiadomienia o tym Użytkownika

 

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Z chwilą rejestracji, Użytkownik oświadcza, że podane przez niego jego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Usługodawcę wizerunku Użytkownika, w tym na stronie internetowej portalu wPrzetargach funkcjonującym pod adresem www.wprzetargach.pl obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego materiału, a także wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem przez dowolny podmiot, który uzyskał od Usługodawcy sublicencję na materiał.

Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia wizerunku Użytkownika, Użytkownikowi temu nie przysługuje wynagrodzenie.

Jeżeli materiał jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na wszystkich polach eksploatacji, w tym:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - dowolną techniką,
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w sposób umożliwiający niczym nieograniczony dostęp do utworu.

Usługodawca ma prawo do udzielania sublicencji.

Użytkownik zezwala Usługodawcy na dokonanie zmiany w materiale, w dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do materiału treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie materiału lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika. W tym zakresie Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych.

Wszelkie konsekwencje wynikające z zamieszczenia materiałów Użytkownika na portalu, naruszających prawa osób trzech ponosi Użytkownik. W takim przypadku Użytkownik niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Usługodawcę spowoduje zwolnienie Usługodawcy z wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie prawa, w tym praw osób trzech, w tym skutków finansowych i roszczeń osób trzecich.

 

NEWSLETTER

Jeżeli na portalu będzie funkcjonować Newsletter:

 1. w celu uzyskania dostępu do newslettera Użytkownik dokonuje rejestracji,
 2. dokonanie rejestracji jest zgodą Użytkownika na otrzymywanie newsletterów,
 3. newslettery udostępniane są nieodpłatnie,
 4. zgoda na otrzymywanie newslettera jest wyrażana na czas nieoznaczony,
 5. Usługodawca może bez wypowiedzenia, wypowiedzieć usługę newslettera z ważnych przyczyn, w szczególności podjęcia decyzji o zaprzestaniu udostępniania portalu, zakończeniu świadczenia usługi newslettera, a także niemożności świadczenia usługi z innych przyczyn,
 6. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, w tym przez kliknięcie w odpowiedni checkbox zamieszczony w profilu konta portalu. Wypowiedzenie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym.

 

PRZETWARZANIE DANYCH

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, w tym nazwisko i imiona Użytkownika, numer NIP, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu.

Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

Usługodawca może używać plików „cookies”.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres [email protected]

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika. W przypadku usług wymagających rejestracji - nazwę Konta (login), a w przypadku usług wymagających podania adresu poczty elektronicznej, ten adres podany Usługodawcy.

Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania portalu kierowane przez Użytkownika rozpatrywane są przez Usługodawcę, nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Usługodawca zawiadamia Użytkownika drogą elektroniczną.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Każdy Użytkownik w celu wykonywania uprawnień może skontaktować się z Administratorem.

Kontakt do Administratora:

Józef Edmund Nowicki, ul. Nowowiejska 17,  71 - 219 Bezrzecze, 

tel.  883 689 848

e-mail:  [email protected]

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Usłogodawcy.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

           UODO / Prezes UODO:

           strona główna:  https://uodo.gov.pl/

           kontakt:  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

           adres:  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00 - 193 Warszawa

           tel.  22 531 03 00

           e-mail:  [email protected]

           infolinia:  606 950 000

Złożenie do UODO podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformach ePUAP2 i biznes.gov.pl.

Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP

Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych.