Wzory dokumentów

Powierzenie pracownikowi zamawiającego dokonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego

Powierzenie wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego musi mieć postać upoważnienia zindywidualizowanego z wymienieniem czynności związanych z przygotowaniem postępowania oraz czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

czytaj więcej 3 mar 2017, 17:27
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp

Podanie podczas otwarcia ofert terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, będzie tylko w przypadku, gdy termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności będą stanowić kryteria oceny ofert. Zamawiający może natomiast rozszerzyć zakres informacji podawanych w podczas otwarcia ofert o wartości parametrów technicznych zawartych w ofertach, jeżeli parametry techniczne stanowią kryteria oceny ofert. Takie postępowanie zamawiającego nie stanowi naruszenia przepisów Pzp.

czytaj więcej 14 sty 2017, 22:09
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp

Wzór zawiadomienia o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia, w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, oferta z najniższą ceną złożona na część zamówienia przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty

czytaj więcej 14 sty 2017, 21:05
Wezwanie do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

czytaj więcej 14 sty 2017, 20:23
Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek pisarskich

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 Pzp ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, w ten sposób, że ...

czytaj więcej 1 sty 2017, 12:10
Propozycja komisji przetargowej wyboru oferty

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty złożonej przez wykonawcę ...………………, jako najkorzystniejszej.

czytaj więcej 1 sty 2017, 10:42
Propozycja komisji przetargowej wykluczenia z postępowania wykonawcy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa proponuje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. ….. Pzp wykonawcy ...

czytaj więcej 31 gru 2016, 21:23
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie ...

czytaj więcej 31 gru 2016, 14:23
Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania lub załączników do protokołu

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół, zawierający w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co najmniej informacje, o których mowa w art. 96 ust. 1 Pzp oraz informacje, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania.

czytaj więcej 29 gru 2016, 20:56
Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o poprawieniu w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w ten sposób, że ...

czytaj więcej 29 gru 2016, 20:53
Zawiadomienie Prezesa UZP na podstawie art. 67 ust. 2

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że w dniu ……………. r. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt …….. Pzp zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia na ...

czytaj więcej 29 gru 2016, 20:52
Zawiadomienie o poprawieniu w ofercie innych omyłek

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia o poprawieniu w ofercie innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, w ten sposób, że ...

czytaj więcej 29 gru 2016, 20:52
Propozycja komisji przetargowej odrzucenia oferty

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa proponuje odrzucenie oferty na podstawie ...

czytaj więcej 29 gru 2016, 20:49
Wniosek komisji przetargowej o unieważnienie postępowania

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych Komisja Przetargowa wnosi o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. …… Pzp.

czytaj więcej 3 paź 2016, 21:27

© 2016 - 2017 conexis.pl / wPrzetargach.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję