Zostań specjalistą zamówień publicznych

Zapraszamy na 6-dniowy kurs „Zostań specjalistą zamówień publicznych”.

3 zjazdy po dwa dni: 6-7, 13-14, 20-21 listopada 2023 r.

 

LINK ZAPISOWY NA KURS: 

https://www.szkoleniaekspert.pl/szkolenie/szkol/prawo_zamowien_publicznych

_zostan_specjalista_zamowien_publicznych.html

Celem kursu jest gruntowne przygotowanie do samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych z uwzględnieniem europejskich ram kompetencji dla specjalistów ds. zamówień publicznych - ProcurCompEU.

Program kursu obejmuje:

  • 55 bloków tematycznych
  • 6 dni szkoleniowych
  • bezpłatne konsultacje w czasie trwania kursu
  • bezpłatne konsultacje w okresie od zakończenia kursu do 31 stycznia 2024 r.
  • bezpłatne wsparcie w przypadku kontroli postępowań i wniesienia odwołań w okresie od zakończenia kursu do 31 stycznia 2024 r.

Konsultacje dotyczą zrozumienia przepisów ustawy Pzp oraz bieżących problemów występujących w prowadzonych postępowaniach.

Program kursu oraz sposób w jaki zostanie przeprowadzony umożliwia udział w kursie również osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych.

Podczas kursu poszczególne zagadnienia będą omawiane w sposób przystępny i zrozumiały z przedstawieniem wzorów dokumentów i przykładów zapisów w dokumentach zamówienia (m. in. w SWZ) oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego.

Atutem szkolenia jest wartość merytoryczna prezentacji, materiałów szkoleniowych oraz ogromne wsparcie merytoryczne w czasie trwania kursu oraz po jego zakończeniu.

Uczestnicy kursu otrzymają m. in. wersje edytowalne wzorów SWZ, zaproszenia do negocjacji, wezwań, zawiadomień, informacji, upoważnień, publikacje elektroniczne z bogatą linią orzeczniczą, regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, dokumenty dotyczące szacowania wartości zamówienia.

Ponadto uczestnicy kursu otrzymają najnowsze profesjonalne checklisty (listy sprawdzające) umożliwiające sprawdzenie zgodności z przepisami ustawy Pzp przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybach przetargu nieograniczonego, trybu podstawowego, zamówienia z wolnej ręki oraz dla zamówień regulaminowych.

Materiały będą opatrzone profesjonalnym komentarzem oraz aktualnym, ważnym i ciekawym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądowym.

Podczas kursu zostaną przedstawione i omówione trudne i nietypowe przypadki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań (case study) oraz sposoby ich rozwiązania.

To jedyny kurs w Polsce, gdzie jego uczestnicy mają zagwarantowane konsultacje w formule „widzimy się i słyszymy się” na specjalnej platformie edukacyjnej. Na życzenie uczestnika kursu w tej formie konsultacji mogą wziąć udział wszyscy pracownicy działu zamówień publicznych.

Uczestnikami kursu mogą być osoby działające po stronie wykonawców. W tym przypadku wsparcie merytoryczne będzie dotyczyć również zasadności wniesienia odwołania i szans na uwzględnienie odwołania.

Ze względu na program kursu, sposób prowadzenia kursu, zakres konsultacji oraz materiały szkoleniowe, kurs jest szczególnie polecany osobom rozpoczynającym pracę w zamówieniach publicznych.

Wśród uczestników kursu zostaną rozlosowane 3 nagrody: najnowszy komentarz do ustawy - Prawo zamówień publicznych Józefa Edmunda Nowickiego i Piotra Wiśniewskiego 5. Wydanie, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Link do komentarza:
https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-zamowien-publicznych-komentarz,474709.html

 

Cena kursu przy zgłoszeniu do 18 października 2023 r. - 1299 złotych netto od osoby
Cena kursu przy zgłoszeniu po 18 października 2023 r. - 2499 złotych netto od osoby

 

LINK ZAPISOWY NA KURS: https://www.szkoleniaekspert.pl/szkolenie/szkol/prawo_zamowien_publicznych_

zostan_specjalista_zamowien_publicznych.html