Klauzula RODO

DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w niniejszej klauzuli RODO jest mowa o:

 1. Administratorze - należy przez to rozumieć Józefa Edmunda Nowickiego prowadzącego działalność pod NAZWĄ CONEXIS ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JÓZEF EDMUND NOWICKI, ul. Nowowiejska 17, 71-219 Bezrzecze, NIP: 8521618238, REGON: 811130485,
 2. Portalu - należy przez to rozumieć wydawany elektronicznie dziennik w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), jako informacyjny portal internetowy, zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydział Cywilny, w Rejestrze Dzienników i Czasopism, pod numerem 981, na stronie internetowej wprzetargach.pl,
 3. Prezesie UODO - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. rozporządzeniu RODO - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 5. UODO - należy przez to rozumieć Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 6. Użytkowniku - należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z Portalu.

 

CELE I OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. związanych z podjęciem na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umów obejmujących doradztwo i wsparcie prawne dla zamawiających i wykonawców, w tym reprezentowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO),
 2. związanych z podjęciem na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umów dotyczących organizowania i przeprowadzania szkoleń (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO),
 3. związanych z podjęciem na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umów dotyczących zamieszczania reklam na łamach Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO),
 4. związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania kierowane przez Państwa na wskazane w tym celu adresy poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia RODO),
 5. związanych z rekrutacją osób (art. 6 ust. 1 lit. a), c) i f) rozporządzenia RODO),
 6. związanych z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym między innymi w celu odpowiadania na zapytania i wnioski, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej oraz w celu dokonywania rozliczeń publicznoprawnych oraz innymi organami władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO),
 7. związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego, w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego, w tym w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego, w celach związanych z korzystaniem z usług obejmujących księgowość i rachunkowość oraz usług prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO),
 8. w celach związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO),
 9. związanych z prowadzeniem działań marketingowych, w tym polegających na przetwarzaniu wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, tj.

 1. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy z Administratorem przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub wymaganym dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 2. w innych przypadkach przez okres wskazany przepisami prawa, a jeżeli nie jest on konkretnie określony - przez okres mieszczący się w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

 

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Szczegółowe informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane znajdują się w treści przepisów art. 12-23 rozporządzenia RODO.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 rozporządzenia RODO),
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 rozporządzenia RODO),
 3. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 rozporządzenia RODO),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia RODO),
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia RODO),
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 rozporządzenia RODO),
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail:  [email protected], infolinia:  606-950-000).

Złożenie do Prezesa UODO / UODO podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformach ePUAP2 i biznes.gov.pl. Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP

Oznacza to, że posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. ich sprostowania;
 3. przenoszenia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy: kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale Państwo potrzebujecie ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 5. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, cofnięta została zgoda, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Posiadają Państwo również prawo do:

 1. cofnięcia zgody w zakresie w jakim zgoda została ona udzielona na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych.

 

KONTAKT DO ADMINISTRATORA

Każdy Użytkownik w celu wykonywania swoich uprawnień może skontaktować się z Administratorem:

Józef Edmund Nowicki, ul. Nowowiejska 17, 71 - 219 Bezrzecze
tel. 883 689 848
e-mail: [email protected]