Aktualność polisy OC

„warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione na dzień złożenia oferty, a stan ich spełnienia musi trwać przez całe postępowanie (tak też wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 maja 2022 r., KIO 1200/22). Tym samym rację ma Odwołujący, że „pomimo że na moment uzupełniania dokumentów Wykonawca A. posiadał zakres polisy OC zmodyfikowany z dniem 28.10.2022r. co do sumy ubezpieczenia wymaganej przez Zamawiającego to w dacie składania oświadczenia wstępnego, tj. dzień 21.10.2021 r. oraz w dacie składania ofert nie posiadał on ubezpieczenia na sumę gwarancyjna ubezpieczenia 4 000 000 PLN”. 

Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2020 r., KIO 430/20: „Data wystawienia dokumentu może (i najczęściej będzie) datą przypadającą po dniu składania ofert. Co istotne jednak, warunki udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia powinny być spełnione na dzień składania ofert i trwać przez cały okres postępowania, dlatego też dowody składane na potwierdzenie powyższych okoliczności mają być aktualne na dzień ich składania. Za wystarczające obecnie należy uznać przedstawienie aktualnego na dzień złożenia dokumentu z datą po dniu składania wniosków, z poświadczeniem stanu faktycznego na dzień wystawienia dokumentu, o ile zachowuje on swą aktualność na dzień składania wniosków (tu ofert) rozumianą jako brak sprzeczności treściowej z oświadczeniem składanym wstępnie w ramach JEDZ. Innymi słowy, oświadczenia lub dokumenty „aktualne” to takie, które oddają rzeczywistość w momencie ich złożenia, czyli potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył wstępne oświadczenie, i która obecnie (w czasie teraźniejszym) występuje.”, a Krajowa Izba Odwoławcza w pełni się zgadza z poglądem tamtejszego składu orzekającego.  

Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy stwierdzić należy, że na podstawie przedstawionej polisy ubezpieczenia PZU doradca nr (…) Przystępujący nie wykazał, że spełniał sporny warunek udziału w postępowaniu na dzień złożenia oferty oraz że stan ten (spełnienie warunku) trwał aktualnie do złożenia podmiotowych środków dowodowych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 27 października 2022 r. 

W świetle powyższego nie można uznać, iż Przystępujący wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W konsekwencji Zamawiający powinien w pierwszej kolejności wezwać Przystępującego na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (przepis ten nie został wyłączony na podstawie art. 266 ustawy Pzp).


Wyrok z dnia 1 grudnia 2022 r., KIO 3025/22
Źródło: www.uzp.gov.pl