Poprawienie treści gwarancji wadialnej

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2017 r., KIO 632/17 „jeśli Zamawiający miał jakiekolwiek wątpliwości co do podmiotowej ochrony, wynikającej z treści spornej gwarancji, miał możliwość skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy Pzp”. 

Krajowa Izba Odwoławcza dodatkowo zważa, że zgodnie z aktualną linią orzeczniczą dla ustalenia treści gwarancji ubezpieczeniowej (oświadczenia woli Gwaranta) podlega ona wykładni, do której znajduje zastosowanie art. 65 § 1 k.c., zgodnie z którym oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje (tak m.in. wyrok z dnia 22 grudnia 2017 r., KIO 2593/17). 

Ponadto zgodnie z art. 65 § 2 k.c. w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. Wykładnia ta powinna być dokonywana z uwzględnieniem ewentualnych oczywistych błędów o charakterze omyłek pisarskich. Jeżeli treść gwarancji zawiera informacje w sposób oczywisty będące wynikiem omyłki pisarskiej, co jest widoczne nawet przy pobieżnej analizie, to nie sposób twierdzić, że ta oczywiście błędna treść jest wynikiem zgodnego zamiaru stron i realizuje cel umowy. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2011 r., KIO 54/11 „omyłka poczyniona przez wystawcę gwarancji wadialnej (..)nie powoduje nieważności, czy też w ogóle braku zabezpieczenia oferty w wadium” 

Krajowa Izba Odwoławcza stoi na stanowisku, że w przedmiotowym postępowaniu Przystępujący przedłożył wraz z formularzem ofertowym dokument gwarancji ubezpieczeniowej, aby zabezpieczyć złożoną przez siebie ofertę wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w celu skutecznego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym, wyłącznie jako omyłkę pisarską należy potraktować podanie daty 26.06.2022 r. jako początkowej daty obowiązywania gwarancji. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważa, że rację ma Zamawiający, że gdyby wskazania takiej daty nie traktować jako oczywistej omyłki, gwarancja wadialna byłaby ważna jeden dzień, a początek jej ważności rozpoczynałby się ponad miesiąc po jej wystawieniu. Taka ocena nie znajduje uzasadnienia ani w treści gwarancji ani w okolicznościach jej sporządzenia i wniesienia, a także sprzeciwiałaby się zasadom logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważa, że w przedmiotowym postępowaniu zamiarem Przystępującego i Gwaranta było zawarcie umowy celem przedłożenia dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej w postępowaniu o zamówienie publiczne, w którym Wykonawca S. K. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład (…) chciał wziąć udział. Tym samym stwierdzić należy, iż nie można interpretować wykładni oświadczeń w sposób oderwany od woli stron faktycznie wyrażonej w treści zawartej umowy między Przystępującym a Gwarantem, na co wskazywał Zamawiający w odpowiedzi na odwołalnie z dnia 27 czerwca 2022 r. oraz Przystępujący w piśmie z dnia 27 czerwca 2022 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że z dowodu w postaci ww. umowy (Polisa - Gwarancja Finansowa) z dnia 25 maja 2022 r. wniesionego przez Przystępującego do pisma z dnia 27 czerwca 2022 r. wynika jednoznacznie w pkt IV Termin ważności gwarancji od 2022-05-26 00:00 do 2022-06-27 24:00 z datą składania roszczeń 2022-06-27 oraz w pkt V Opłatą za udzielenie gwarancji w wysokości 500,00 zł. Zapłata składki ubezpieczeniowej opiewającej na kwotę 500,00 zł nastąpiła w dniu 25 maja 2022 r., o czym świadczy dowód w postaci potwierdzenia transakcji wniesiony przez Przystępującego do pisma z dnia 27 czerwca 2022 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza zgadza się z Odwołującym, że gwarancja wadialna musi być prawidłowa i nie podlega uzupełnieniu. Zamawiający w piśmie z dnia 27 czerwca 2022 r. również zgodził się, że wadium nie podlega uzupełnieniu. Jednakże, zdaniem Izby, w okolicznościach niniejszej sprawy, nie mamy do czynienia z uzupełnieniem gwarancji ubezpieczeniowej poprzez aneks nr 1 do wadium (gwarancja ubezpieczeniowa) z dnia 2 czerwca 2022 r., ponieważ ww. aneks tylko potwierdził, mimo że był sporządzony po terminie składania ofert, że gwarancja ubezpieczeniowa zawierała oczywistą omyłkę pisarską, biorąc pod uwagę zapisy Polisy - Gwarancję Finansową i opłaconą składkę ubezpieczeniową. Potwierdził powyższe także sam Gwarant. 

Tym samym, Krajowa Izba Odwoławcza stoi na stanowisku, że nie mamy w realiach niniejszej sprawy do czynienia z zaproszeniem do negocjacji ani wola stron nie została zmieniona poprzez aneks, na co wskazywał Odwołujący na rozprawie. Ponadto, Krajowa Izba Odwoławcza zważa, że zbyt formalistyczne podejście do oceny dokumentów dołączanych do oferty (w niniejszym postępowaniu formularza ofertowego) jest niezgodne z celem zamówień publicznych, którym jest zawarcie ważnej umowy i realizacja przedmiotu zamówienia. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, w okolicznościach w niniejszej sprawy, gwarancja ubezpieczeniowa wadium trwała w terminie określonym w umowie, tj. Polisie - Gwarancji Finansowej, czyli od dnia 26.05.2022 r. do dnia 27.06.2022 r., a nie od dnia 26.06.2022 r. do dnia 27.06.2022 r. 

Tym samym, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, nie sposób stwierdzić, iż w okolicznościach faktycznych sporu zaistniała omyłka pisarska (mogąca wynikać choćby z faktu, iż na klawiaturze komputerowej mylnie wpisano cyfrę 6 zamiast 5 (w gwarancji ubezpieczeniowej) bezpośrednio ze sobą sąsiadujące, nie mogą stanowić podstawy do uznania, iż przedłożona wraz z formularzem ofertowym przez Przystępującego gwarancja ubezpieczeniowa jest wadliwa. 

Podsumowując, zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, nie sprawdził się zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp w zw. z pkt 25.7.4 SWZ oraz art. 223 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a w konsekwencji art. 16 ustawy Pzp. 

 

Źródło: wyrok z dnia 7 lipca 2022 r., KIO 1605/22