Rażące niedbalstwo w doktrynie prawa cywilnego

Stosownie do art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Krajowa Izba Odwołaqecza wskazuje, że są dwie osobne podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania. Z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp wynika, że wprowadzenie w błąd musi przybrać formę zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. Zamierzone działanie będzie miało miejsce wtedy, kiedy wykonawca wie, że nie spełnia jednego z warunków udziału w postępowaniu, a pomimo tego składa wprowadzające w błąd oświadczenie, że ten warunek spełnia. Rażące niedbalstwo jest niedbalstwem szczególnym, którego rozmiar i waga przekracza brak zwykłej staranności.

Mianem rażącego niedbalstwa określa się w doktrynie prawa cywilnego postać winy nieumyślnej, która przejawia się w tym, że sprawca nie chce postępować bezprawnie i chociaż przewiduje taką możliwość, nie godzi się na ten skutek, bezpodstawnie sądząc, że go uniknie (tak w wyroku z dnia 22 sierpnia 2017 r., KIO 1638/17). W przypadku oceny należytej staranności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej musi ona uwzględniać, zgodnie z art. 355 § 2 k.c., zawodowy charakter tej działalności. Oznacza to, że od przedsiębiorcy wymagana jest szczególna staranność wyrażająca się większą zapobiegliwością, rzetelnością, dokładnością w działaniu, itd. Za takiego profesjonalistę należy również uznać, co do zasady, wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

Należyta staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszym postępowaniu, gdzie Przystępujący w wyniku rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu poprzez wskazanie w wykazie dostaw i następnie w referencjach dla zadania 3 i 4 – 26 496 szt. licznika AM206F jako licznika bezpośredniego, co miało istotny wpływ na decyzję podjętą przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu. 

Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że dotyczy to niespełnienia przez Przystępującego warunków udziału w postępowaniu poprzez niewykazanie doświadczenia w zakresie dostarczenia 120 000 szt. bezpośrednich statycznych 3-fazowych liczników energii elektrycznej z rozłącznikiem oraz wbudowanym modemem LTE.

Nadto Krajowa Izba Odwoławcza nie zgadza się z Odwołującym ,że Przystępujący wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu z art. 108 ust. 1 pkt 1 2, 3, 4 oraz 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp. 

Z tego też względu Izba stoi na stanowisku, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia Przystępującego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, lecz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Konsekwencją powyższego było naruszenie art. 204 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty Przystępującego, który podlegał odrzuceniu w zakresie zadania 3 i 4.

 

Wyrok z dnia 26 kwietnia 2022 r., KIO 918/22
Źródło: www.uzp.gov.pl