Wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny

Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy, co oznacza, że obowiązek ten spoczywa na wykonawcy, a nie na Zamawiającym. Potwierdza to również wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 marca 2021 r., KIO 436/21: „Zamawiający natomiast w odpowiedzi na odwołanie, z enigmatycznych wyjaśnień wykonawcy (...) wyprowadził własne uzasadnienie oferowanych cen (...), w istocie bazując na swojej własnej wiedzy, a nie na złożonych wyjaśnieniach. (...) zamawiający, wbrew postanowieniom art. 90 ust. 2 Pzp2004 - przejął na siebie obowiązek uzasadnienia prawidłowości ceny oferty wykonawcy (...)

Sam fakt uruchomienia procedury z art. 90 ust. 1 Pzp2004 potwierdza, że zamawiający powziął wątpliwości co do realności cen wezwanego wykonawcy, które w konsekwencji, bez wyjątku wymagają wyjaśnienia w myśl wskazań danej normy i oceny tychże wyjaśnień.

Zgłoszone dowody odnoszą się ogólnej wiedzy zamawiającego na temat kształtowania się cen danych usług, a nie do enigmatycznych wyjaśnień wykonawcy (...). Można rzec, zamawiający „wyręcza” wykonawcę”.

 

Wyrok z dnia 22 grudnia 2022 r., KIO 3220/22
Źródło: www.uzp.gov.pl