Wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa

Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że Zamawiający dokonał błędnej oceny złożonego przez wykonawcę Konsorcjum N. uzasadnienia dotyczącego tajemnicy przedsiębiorstwa. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, treść uzasadnienia nie może być uznana jako „wykazanie” spełnienia przesłanek koniecznych do uznania informacji zawartych w wyjaśnieniach jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Krajowa Izba Odwoławcza w całej rozciągłości przychyla się do argumentacji Odwołującego, która jest wyczerpująca i pełni zasadna. Treść uzasadnienia złożonego przez Konsorcjum N. w zasadniczej części stanowi przytoczenie orzecznictwa, nie zaś faktyczną analizę zastrzeżonych informacji i wykazanie ich wartości gospodarczej. Izba nie podziela stanowiska Konsorcjum N, że wyjaśnienia stanowią opis szczegółowego sposobu działania, tak aby osiągnąć cel w postaci prawidłowego i konkurencyjnego wykonania usługi sprzątania. Izba podkreśla, że Konsorcjum N. w żaden sposób nie zidentyfikowała, które to informacje stanowią taki unikalny opis sposobu działania. 

Trudno uznać na unikany sposób działania standardową informację dotycząca sposobu mycia i dezynfekcji rąk. Nawet jeśli procedura ta ma charakter „unikalny”, to Konsorcjum N. w żaden sposób nie wyjaśniło w czym taka cecha miałaby się wyrażać. Konsorcjum N. nie wykazało również, że nie są to również informacje powszechnie znane w branży objętej przedmiotem zamówienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza zaznacza również w piśmie jakie wykonawca złożył wraz z wyjaśnieniami dotyczącym rabatów jakie otrzymuje Konsorcjum nie została zamieszczona żadna klauzula o poufności informacji zawartych w treści pisma. 

Ponadto, Krajowa Izba Odwoławcza wskazuje, że Konsorcjum N. w żaden sposób nie wykazało, iż podjęło jakiekolwiek działania w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Słowne zapewnienie zwarte w uzasadnieniu nie stanowi zdaniem Izby wykazania przesłanki koniecznej do ochrony zastrzeżonych informacji. W końcu wskazać należy, że odtajnienie przez Konsorcjum N. treści wyjaśnień potwierdza słuszność stanowiska Odwołującego. 

Trudno uznać, że informacje, które mają dla przedsiębiorstwa rzeczywistą wartość gospodarczą, a ich ujawnienie może narazić przedsiębiorstwa na realne szkody, traci taką wartość w ciągu 3 tygodni. Takie działanie Konsorcjum N. stanowi przykład w jaki sposób wykonawcy w sposób nieuprawniony korzystają z narzędzia jakim jest ochrona informacji rzeczywiście noszących przymiot tajemnicy przedsiębiorstwa do uniemożliwienia innym wykonawców weryfikacji prawidłowości złożonych dokumentów ofertowych. W konsekwencji, Krajowa Izba Odwoławcza uznała za zasadny zarzut naruszenia art. 18 ust. 2 - 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 UZNK.

Wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r., KIO 3227/22
Źródło: www.uzp.gov.p