Czy zamawiający może poprawić podaną w ofercie prowizję?

Czy zamawiający może poprawić podaną w ofercie prowizję?

 

Nie ulega wątpliwości, iż wartość prowizji została przez Odwołującego podana w formularzu ofertowym w sposób niezgodny z SIWZ, tj. jako prowizja brutto, czyli uwzgledniająca wartość procentową odpowiadającą stawce podatku VAT, wynoszącej 23%. Skład orzekający podziela stanowisko Zamawiającego, że takie wskazanie przez Odwołującego wartości prowizji było nieprawidłowe. Prowizja stanowi bowiem wartość procentową - nie występuje zatem ani prowizja netto ani prowizja brutto. Posługiwanie się takimi pojęciami stanowi duże uproszczenie. Dopiero bowiem kwota wynagrodzenia obliczona przy zastosowaniu określonej prowizji może być kwotą netto (bez uwzględniania wartości podatku VAT) lub kwotą brutto (uwzględniającą wartość podatku VAT).

Podanie przez Odwołującego wartości prowizji jako „prowizji brutto” stanowi niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jest to jednak niezgodność, która powinna zostać przez Zamawiającego poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Odwołujący podał wartość prowizji jako prowizję brutto, uwzględniającą wartość procentową odpowiadającą stawce podatku VAT - 17,83%.

W związku z tym poprawienie zaistniałej niezgodności z SIWZ powinno polegać na wpisaniu w pkt 1 formularza ofertowego ww. wartości prowizji bez uwzględnienia wartości procentowej odpowiadającej stawce podatku VAT, jaka została wskazana przez Zamawiającego w treści SIWZ (23%), tj. wartości prowizji wynoszącej: 14,49593495934959 %. Wartość ta jest zatem możliwa do ustalenia na podstawie danych zawartych w ofercie („prowizja brutto” wskazana w pkt 1 formularza ofertowego oraz kwota stanowiąca cenę brutto wskazana w pkt 2 formularza ofertowego) oraz danych zawartych przez Zamawiającego w treści SIWZ (23% stawka podatku VAT, pozostałe dane jakie należy podstawić do wzoru służącego do obliczenia ceny oferty). Poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.

Nie doprowadzi do zmiany ceny oferty netto ani ceny oferty brutto, stanowiącej kryterium oceny ofert. Zmianie nie ulegnie nawet oferowana przez Odwołującego wartość prowizji - zostanie ona jedynie wyrażona w treści oferty w sposób poprawny, tj. bez uwzględnienia w jej wysokości wartości procentowej odpowiadającej stawce podatku VAT. W związku z tym, takie działanie Zamawiającego nie może być również uznane za sprzeczne z normą zawartą w art. 87 ust. 1 zd. drugie ustawy Pzp.

Poprawienie wartości prowizji wskazanej przez Odwołującego w punkcie 1 formularza ofertowego należy zatem uznać za uzasadnione na gruncie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W konsekwencji nie wystąpi podstawa odrzucenia oferty wskazana przez ustawodawcę w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Wyrok z dnia 28 marca 2018 r., KIO 485/18

Źródło:  www.uzp.gov.pl

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję