Nie ma obowiązku aktualizacji planu postępowań

Nie ma obowiązku aktualizacji planu postępowań

 

Zgodnie z art. 13a Pzp zamieszczenie na stronie internetowej planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie zamawiający przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których stosuje się przepisy Pzp.

Zamawiający nie są zobowiązani do uwzględnienia w planach postępowań zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, jak również zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania przepisów Pzp, np. na podstawie art. 4 Pzp oraz innych przepisów szczególnych.

Jeżeli zamawiający na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego nie przewiduje udzielania zamówień, do których zastosowanie znajdują przepisy ustawy Pzp, nie jest obowiązany do przygotowania i upublicznienia planu postępowań. Obowiązek ten nie aktualizuje się nawet w przypadku, gdy konieczność udzielenia takiego zamówienia pojawi się już po upływie 30 - dniowego terminu wskazanego w art. 13a Pzp.

Z art. 13a ust. 1 Pzp wynika, że wraz z upływem 30 dni od dnia zatwierdzenia przez zamawiającego budżetu lub planu finansowego, plan postępowań realizowanych w oparciu o przepisy Pzp powinien zostać już przygotowany i opublikowany na stronie internetowej. Początkiem biegu 30 dniowego terminu na sporządzenie oraz opublikowanie planu postępowań jest przyjęcie przez uprawnione organy budżetu lub planu finansowego.

Przepisy art. 13a Pzp nie nakładają na zamawiających obowiązku aktualizacji już przygotowanych i opublikowanych planów postępowań. Jeżeli zamawiający po zamieszczeniu na stronie internetowej planu postępowań, w szczególności w toku czynności przygotowujących wszczęcie postępowania ustali, że uzasadnione jest rozszerzenie albo ograniczenie zakresu zamówienia, zmiana trybu lub procedury lub modyfikacja innych informacji zawartych w już opublikowanym planie postępowań, to udzielenie zamówienia w tym zakresie będzie możliwe i nie będzie rodziło obowiązku wprowadzenia zmian do planu postępowań.

Przy czym, powyższe nie wyklucza możliwości aktualizacji planu postępowań w ciągu roku, w szczególności w sytuacji, gdy zamawiający przewiduje udzielić zamówień, które nie zostały ujęte w tym planie.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach