Podmiotowe środki dowodowe, które zamawiający już posiada

Zapraszamy do grupy SuperPrzetargi na FB

0. LOGO SuperPrzetargi.png  https://www.facebook.com/groups/313674059850394

 

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Przepis ten dotyczy przypadku, gdy zamawiający posiada podmiotowe środki dowodowe, które wykonawca złożył w innym postępowaniu już zakończonym.

W takim przypadku wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 126 ust. 1 albo art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wezwanie powinien wskazać, że żądane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe zostały złożone w innym postępowaniu już zakończonym albo jeszcze prowadzonym, wskazując nazwę i numer postępowania (oznaczenie sprawy, numer referencyjny) i potwierdzić, że środki te są prawidłowe i nadal aktualne (np. potwierdzić, że wykaz robót budowlanych wykonanych oraz referencje potwierdzają, że wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy, w prowadzonym postępowaniu).

Przepis art. 127 ust. 2 ustawy Pzp nie dotyczy podmiotowych środków dowodowych złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, bez wezwania zamawiającego na podstawie art. 126 ust. 1 albo art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.
 

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS 5.jpg