Jak interpretować pojęcie „przesłania zawiadomienia”?

Jak interpretować pojęcie „przesłania zawiadomienia”?

 

Pojęcie przesłania oznacza nadanie zawiadomienia o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, a nie doręczenie zawiadomienia. W opinii „Środki ochrony prawnej” Urząd Zamówień Publicznych zwrócił uwagę, że „Ustanawiając ww. terminy (liczone od dnia przesłania informacji) ustawodawca odwołuje się do tzw. „teorii wysłania” , według której samo podjęcie decyzji o zakomunikowaniu adresatowi oświadczenia woli oraz wykonanie niezbędnych do realizacji tego skutku czynności jest wystarczające dla uznania, że oświadczenie woli zostało złożone. W tym znaczeniu nadanie przez zamawiającego pisma zawierającego informację o czynności w placówce pocztowej, przekazanie go kurierowi, czy też wysłanie przy pomocy faksu albo poczty elektronicznej jest złożeniem oświadczenia woli. Z tą też chwilą ustawa wiąże skutek prawny w postaci rozpoczęcia biegu terminu do złożenia odwołania.”

W przypadku przesłania informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe oraz za pośrednictwem posłańca, pojęcie przesłania oznacza nadanie zawiadomienia o odrzuceniu oferty, wykluczeniu z postępowania, wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, a nie doręczenie zawiadomienia. W przypadku faksu jest to moment uzyskania raportu z jego transmisji. Zamawiający, przesyłając zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty za pomocą faksu, otrzymuje wydruk kontrolny, z którego wynika, że zawiadomienie zostało wysłane z jego aparatu nadawczego oraz odebrane przez aparat wykonawcy. Wydruk ten stwarza jednocześnie domniemanie prawne, że zawiadomienie doszło do wykonawcy w sposób pozwalający wykonawcy zapoznać się z treścią zawiadomienia.

Wydruk ten jest zarazem dowodem dojścia zawiadomienia do wykonawcy, chyba że ten wykaże środkami przewidzianymi w przepisach prawa, że przykładowo z powodu zakłóceń pracy jego faksu nastąpiło takie zniekształcenie treści przesłanego zawiadomienia, że stało się ono niezrozumiałe dla niego. W takim przypadku nie można uznać, że zawiadomienie przesłane za pomocą faksu doszło do wykonawcy tak, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Sam wydruk kontrolny, potwierdzający wysłanie zawiadomienia za pomocą faksu z potwierdzeniem odebrania go przez wykonawcę, nie jest dowodem pewnym, lecz tylko dowodem prima facie (na pierwszy rzut oka), że wykonawca mógł zapoznać się z treścią przesłanego zawiadomienia. Dowód pewny stanowi dopiero potwierdzona przez wykonawcę kopia faksu. Ustawodawca przewidział natomiast możliwość żądania potwierdzenia otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia przesłanego za pomocą faksu („jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania” ).

Żądanie drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji za pośrednictwem faksu służy uzyskaniu pewności, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu zostały skutecznie przesłane wykonawcy. Rzeczą zamawiającego jest natomiast skorzystanie z tej możliwości, jeśli chce następnie wywodzić z tej okoliczności skutek w postaci domniemania przesłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.

Należy zauważyć, że z art. 18 pkt 2 nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. wynika prawo nadawcy faksu do żądania od drugiej strony (odbiorcy faksu) potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji, a nie obowiązek żądania potwierdzenia otrzymania faksu. Natomiast po stronie wykonawcy - odbiorcy faksu leży obowiązek potwierdzenia otrzymania faksu, w myśl zasady prawnej, że jeżeli jednej stronie służy prawo, to druga strona ma obowiązek. Jeżeli jednak wykonawca nie potwierdza faktu otrzymania faksu, niepotwierdzenie przez wykonawcę otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty nie wstrzymuje biegu terminu określonego zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Osobisty odbiór zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przez wykonawcę umożliwia wykonawcy natychmiastowe zapoznanie się z jego treścią. W takim przypadku domniemywa się, że wykonawca zapoznał się z treścią zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z chwilą odebrania zawiadomienia od zamawiającego.

 

Józef Edmund Nowicki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję