Treść SWZ dotycząca kompresji plików w formacie .RAR

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego.

Odwołujący złożył ofertę na formularzach przygotowanych przez zamawiającego, prawidłowo podpisaną, ale skompresowaną w formacie .rar. Zamawiający otworzył złożoną ofertę, o czym świadczy treść protokołu z otwarcia ofert, podał określone w niej ceny. Rozstrzygnąć należało, czy taki sposób przedstawienia zamawiającemu oferty jest prawidłowy.

Z treści SWZ nie wynikał zakaz stosowania kompresji plików w .rar. SWZ odsyłała w tym zakresie do Regulaminu platformy, gdzie zamawiający prowadził postępowanie. Z regulaminu tego wprost nie wynikał zakaz przekazania Zamawiającemu plików przy zastosowaniu kompresji w .rar.

W postępowaniu oferta została przekazana w terminie składania ofert za pośrednictwem właściwej platformy zakupowej i możliwe było jej otwarcie przez zamawiającego.

Uszczegółowienie zasad korzystania z narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, jak zauważył w odpowiedzi na odwołanie zamawiający, nastąpiło w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia oferty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Przepis art. 18 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne odsyła do rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej „rozporządzenie KRI”). 

Załączniki nr 2 i załącznik nr 3 do rozporządzenia KRI określają i standaryzują format wymienianych (udostępnianych i otrzymywanych) danych przez systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne. W celu zapewnienia interoperacyjności, zasoby informacyjne powinny być udostępniane w jednym ze standardowych formatów danych określonych w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do omawianego rozporządzenia. Zgodnie z treścią załącznika nr 2 (pkt 4 tabeli) w celu wymiany zasobów informacyjnych przez podmioty realizujące zadania publiczne: do kompresji (zmniejszania objętości) dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych: .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .7Z. 

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że powyższe oznacza, że w załączniku zostały określone minimalne standardy służące kompresji danych. Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła w pełni stanowisko wyrażone w wyroku z dnia 3 sierpnia 2020 r., KIO 1451/20, że „Zgodność czy też kompatybilność narzędzi służących z jednej strony do archiwizacji i kompresji dokumentów elektronicznych z narzędziami służącymi z drugiej strony do rozpakowania plików ma prowadzić do osiągnięcia celu, tj. złożenia przez wykonawcę oferty skompresowanej w takim formacie, który umożliwi zamawiającemu, przy zapewnieniu minimum narzędzi, zapoznanie się z jej treścią. Jednocześnie jak wynika z przywołanego już wyżej e-podręcznika Ministerstwa Cyfryzacji „rozpakowanie pliku (wyodrębnienie plików zawartych w archiwum) jest czynnością czysto techniczną, a nie prawną”. Skoro zatem sam ustawodawca przewidział, że podmiot realizujący zadania publiczne ma umożliwić przyjmowanie dokumentów elektronicznych w formatach danych określonych w załączniku nr 2, dopuszczając m.in. narzędzie 7-Zip, które zapewnia możliwość rozpakowania pliku w archiwum .rar, a w konsekwencji zapoznania się z oświadczeniem woli wykonawcy, to nie można stwierdzić, że odwołujący składając ofertę skompresowaną w taki sposób naruszył przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczy do niej i że jego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie twierdził, iż nie jest możliwe rozpakowanie pliku z archiwum .rar za pomocą narzędzia 7-Zip. Rozporządzenie KRI określa minimalne standardy przyjmowania plików elektronicznych. Co nie wyłącza możliwości przyjęcia innych formatów, jeśli za pomocą powszechnie dostępnych narzędzi Zamawiający jest w stanie taki format odczytać. 

Zamawiający w związku z rozpakowaniem oferty nie poniósł dodatkowych kosztów, takie działanie nie spowodowało po stronie Zamawiającego dodatkowych obowiązków, nie przedłużyło procesu otwarcia ofert. Izba wzięła również pod uwagę okoliczność, która wynikała z materiału dowodowego przedstawionego przez Odwołującego. materiał ten zobrazował niejednolitą praktykę stosowaną przez tego samego Zamawiającego a także jednostki tożsame z Zamawiającym.

Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła stanowiska zamawiającego, który decyzję o odrzuceniu oferty odwołującego uzasadniał koniecznością poszanowania zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Podkreślić należy, iż zasada ta znajduje zastosowanie w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i nie może być pojmowana abstrakcyjnie. W okolicznościach tej sprawy nie budziło wątpliwości Krajowej Izby Odwoławczej, że wszyscy wykonawcy w świetle wymogów SWZ mieli możliwość złożenia oferty skompresowanej w taki sam sposób. Jeżeli bez dodatkowych nakładów czasu i pracy możliwe było zapoznanie się z ofertą odwołującego, podobnie jak z ofertami innych wykonawców, to nie może być mowy o uprzywilejowanej pozycji odwołującego ani żadnego innego wykonawcy.

 

Wyrok z dnia 18 grudnia 2023 r., KIO 3609/23 

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.
Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.