TOP 10 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019)

Linki do opracowania:

TOP 10 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019)  >>>

https://www.wprzetargach.pl/application/files/9115/8012/3320/TOP_10_Ustawa_z_11.09.2019_-_PZP.pdf

 

Fragmenty z opracowania:

Termin „pisemności” określony w art. 7 pkt 16 NowePzp oznacza sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie przy „użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich” wskazuje, że komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą musi być prowadzona w (...).

(...)

Na gruncie obowiązujących przepisów Pzp brak jest jakiegokolwiek przepisu, zgodnie z którym upływ terminu związania ofertą powodowałby nieważność oferty.  W wyroku z dnia 17 maja 2019 r., KIO 805/19, Krajowa Izba Odwoławcza nie zgodziła się ze stanowiskiem, że brak przedłużenia terminu związania ofertą powoduje konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp w zw. z art. 66 § 2 K.c. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej na gruncie ustawy Pzp fakt nieprzedłużenia terminu związania ofertą nie powoduje niemożliwości wyboru oferty wykonawcy i zawarcia z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego, zatem zamawiający nie ma możliwości odrzucenia takiej oferty, ponieważ przepisy Pzp - stanowiące lex specialis w stosunku do przepisów K.c. - nie wiążą negatywnych skutków z brakiem związania ofertą i nie zwalniają zamawiającego z właściwego wykonania swoich ustawowych obowiązków.  

(...)

Przepisy art. 24aa ust. 2 i art. 94 ust. 3 Pzp mają charakter fakultatywny („może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert”, „zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert”, nie zaś „wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert”). 
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający nie ma obowiązku (...)

 

ś