Subsydia zagraniczne w zamówieniach publicznych

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 października 2023 r. dotyczącego spoczywającego na wykonawcach obowiązku powiadomienia zamawiającego o otrzymanych zagranicznych wkładach finansowych Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że z tym obowiązkiem wykonawców skorelowany jest wynikający z art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 2022/2560 w sprawie subsydiów zagranicznych (FSR) obowiązek zamawiającego w zakresie niezwłocznego przekazania tych informacji Komisji Europejskiej. Narzędziem zalecanym do przekazywania tych informacji Komisji Europejskiej jest narzędzie komunikacji cyfrowej EU Send wymagające posiadania EU-login.

EU Send jest zalecany do wszelkiej komunikacji z Komisją Europejską, w tym do przekazywania:

  • formularza FS-PP,
  • informacji o odrzuceniu ofert nieprawidłowych z powodu braków dotyczących obowiązku przekazywania zgłoszeń lub deklaracji dotyczących subsydiów zagranicznych,
  • informacji o podejrzeniu istnienia subsydiów zagranicznych,
  • odpowiedzi na prośby o informacje,
  • odpowiedzi na wnioski o dokumenty wewnętrzne, jeśli są mniejsze niż 4 GB,
  • uwag po wszczęciu postępowania szczegółowego w sprawie subsydiów zagranicznych,
  • uwag dotyczących uzasadnienia powodów, dla których Komisja zamierza przyjąć swoją decyzję.

Jednocześnie Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że Komisja ma obowiązek przeprowadzić wstępny przegląd w sprawie przekazanej informacji o wkładach finansowych w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia nie później niż 20 dni roboczych po otrzymaniu pełnego zgłoszenia, przy czym w należycie uzasadnionych przypadkach Komisja może jednokrotnie przedłużyć ten termin o 10 dni roboczych (art. 30 ust. 2 rozporządzenia FSR).

Urząd Zamówień Publicznych podkreślenia wymaga, że w myśl art. 32 ust. 1 rozporządzenia 2022/2560 zarówno podczas wstępnego przeglądu, jak i postępowania szczegółowego wszystkie kroki proceduralne w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą być kontynuowane, z wyjątkiem udzielenia zamówienia. Równocześnie należy podkreślić, że bezskuteczny upływ terminu na wszczęcie postępowania szczegółowego oznacza, że zamówienie może, co do zasady, zostać udzielone wybranemu wykonawcy.

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, także, że Komisja zamieściła na stronie internetowej Praktyczne informacje dotyczące obowiązku zgłaszania subsydiów zagranicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz wytyczne w formie pytań i odpowiedzi.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/uzp/stosowanie-przepisow-rozporzadzenia-ue-nr-20222560-w-sprawie-subsydiow-zagranicznych-w-postepowaniach-o-udzielenie-zamowienia-publicznego