Będzie certyfikacja zamówień publicznych

Celem certyfikacji zamówień publicznych jest szersze otwarcie się na rodzime MŚP oraz wzmacnianie potencjału ekonomicznego wykonawców, w szczególności należących do sektora MŚP. Stąd propozycja zmian w prawie, aby ograniczyć obowiązki formalne związane ze składaniem dokumentów przez wykonawców oraz uprościć i przyśpieszyć weryfikację ich sytuacji przez zamawiających.

Certyfikacja wykonawców będzie polegała na zmniejszeniu po stronie wykonawców liczby obowiązków związanych ze składaniem dokumentów w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.

Wkonawca, który skorzysta z certyfikacji, zamiast wielokrotnego gromadzenia i składania licznych dokumentów na potrzeby poszczególnych postępowań (np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, informacje z KRK), zrobi to wyłącznie raz na potrzeby certyfikacji. 

Następnie, przez cały okres ważności certyfikatu, będzie mógł się nim posługiwać w ubieganiu się o kolejne zamówienia publiczne i np. wykazywać brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Wykonawca będzie mógł uzyskać dwa rodzaje certyfikatu.

Pierwszy rodzaj certyfikatu będzie służył do wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania (np. brak zaległości podatkowych, niekaralność).

Drugi rodzaj certyfikatu będzie przeznaczony wyłącznie do postępowań o udzielanie zamówień na roboty budowlane i będzie służył do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. dysponowanie odpowiednim doświadczeniem, personelem, sprzętem. W przyszłości może nastąpić rozszerzenie zakresu certyfikacji na pewne wystandaryzowane usługi oraz dostawy.

Certyfikację będą przeprowadzały niezależne od zamawiającego oraz wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty. Na podstawie złożonych dokumentów zweryfikują one sytuację wykonawcy pod kątem spełniania przez niego określonych wymagań. Jeżeli wykonawca będzie spełniał te wymagania, to otrzyma stosowny certyfikat, który następnie będzie mógł składać w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

Mechanizm certyfikacji będzie miał fakultatywny charakter. Zamawiający nie będą zobowiązani do żądania złożenia stosownego certyfikatu. Posłużenie się certyfikatem będzie zawsze zależało od wykonawcy. Wykonawcy, którzy nie będą mieć certyfikatu, będą mogli wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dotychczasowych zasadach.

Projekt zmian w przepisach skierowany jest do zamawiających oraz wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP oraz sektora budowlanego.

Aktualnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad wypracowaniem koncepcji mechanizmu certyfikacji wykonawców. W tym celu został powołany Zespół do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji zrzeszających wykonawców, środowiska akademickiego oraz eksperci.

W drugiej połowie 2021 r. odbędą się szerokie konsultacje publiczne przygotowanej koncepcji mechanizmu certyfikacji. Przygotowanie projektu oraz przeprowadzenie procesu legislacyjnego planowane jest na rok 2022 r. Data  wejścia w życie certyfikacji to 1 stycznia 2023 r.

 

Opracowano na podstawie informacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/certyfikacja-zamowien-publicznych?fbclid=IwAR3oE1gR2Dm22xSTb3EKcNK3ZH_y7rgHDOx_0kjw7FaWt_JWC7GEmVgnBSQ 
 

ś