Czy nieopłacona polisa OC to inny dokument ubezpieczenia

W wyroku z dnia 1 czerwca 2021 r., KIO 1185/21 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że wykonawca na dzień składania ofert nie dysponował opłaconą polisą. Niemniej jednak dysponował innym dokumentem potwierdzającym fakt posiadania ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

Tym dokumentem była nieopłacona polisa, gdyż z jej treści oraz z przytoczonych wyżej przepisów prawnych wynikał fakt posiadania ubezpieczenia. Wykonawca zaś - zgodnie z postanowieniem SIWZ - mógł wykazać posiadanie ubezpieczenia innym dokumentem niż opłacona polisa. Podkreślić ponadto należy, że wbrew stanowisku Odwołującego nieopłacona polisa stanowi „inny dokument”. 

Zamawiający w SIWZ powyższej okoliczności nie wykluczył, ani też nie wskazał na żaden inny konkretny dokument, którym może posłużyć się wykonawca. Skoro więc SIWZ nie wykluczało możliwości posłużenia się nieopłaconą polisą jako dowodem potwierdzającym objęciem ochroną ubezpieczeniową, to a contrario Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że powyższe było dopuszczalne.