Czy polisa OC może być objęta tajemnicą przedsiębiorstwa?

W wyroku z dnia 6 lutego 2017 r., KIO 102/17, KIO 110/17, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odtajnienie polisy ubezpieczeniowej jak i opinii bankowej są to dokumenty wymagane na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu tak jak wykaz wykonanych usług czy też wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie. Postanowienia SIWZ określają wymagania co do formy jak i treści tych dokumentów. Obowiązkiem wykonawcy jest przedłożenie tych dokumentów celem potwierdzenia zdolności wykonania przedmiotu zamówienia.

Zasada jawności postępowania określona art. 8 ust. 1 Pzp2004 (aktualnie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp) (postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne) wymaga i gwarantuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu prawo konfrontowania złożonych dokumentów konkurentów do wymagań SIWZ. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej żądanie utajnienia dokumentu polisy ubezpieczeniowej oraz opinii bankowej, z powodu zawartych w nich informacji o zasadach współpracy jak i wynegocjowanych preferencyjnych stawkach, nie zasługują na uwzględnienie.

Fakt zawarcia w tych dokumentach informacji, które mogą decydować o szczególnie uprzywilejowanych warunkach współpracy, nie może skutkować prawem do żądania utajnienia całego dokumentu, który jest wymaganym dokumentem w SIWZ. Wykonawca wybrany odnosząc się do tych dokumentów nie wskazał, które konkretnie wymienione w nim informacje powinny być chronione w sytuacji, gdy dokument jest składany w celu potwierdzenia warunków udziału i jako taki ma potwierdzić zdolność wykonawcy w zakresie wskazanym w SIWZ. W związku z powyższym również zarzut odwołującego co do nieuprawnionego utajnienia dokumentu polisy ubezpieczeniowej jak i opinii bankowej wykonawcy wybranego zasługuje na uwzględnienie.

 

Źródło: www.gov.pl/web/uzp