Czy polityka cenowa może być tajemnicą przedsiębiorstwa

W wyroku z dnia 27 czerwca 2019 r., KIO 1093/19 Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ujawnienie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny za wykonanie dostawy określonych urządzeń w konkretnym postępowaniu nie może być automatycznie utożsamione z ujawnieniem polityką cenowej wykonawcy. Przystępujący nie wykazał wyjątkowego czy unikalnego charakteru stosowanej polityki cenowej, której ewentualne ujawnienie konkurencji mogłaby go narazić na szkodę. Krajowa Izba Odwoławcza uznała również, że wysokość rabatu zaoferowanego przez danego producenta w przedmiotowym postępowaniu trudno uznać za informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, skoro na podstawie różnic w cenach oferowanych przez poszczególnych wykonawców taki rabat można mniej więcej określić. Przystępujący powołał się ogólnie na okoliczność, iż ujawnienie informacji zawartych w treści wyjaśnień spowoduje, iż konkurenci powezmą wiedzę o potencjale wykonawcy, powiązanych handlowych, sposobie organizacji, metodologii działania, czyli okolicznościach przesądzających o pozycji rynkowej wykonawcy. 

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej takie oświadczenia wykonawcy mają charakter ogólny i lakoniczny. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej oczywistym jest, że skoro w treści oferty wskazany jest producent sprzętu, to inni wykonawcy już poprzez zaznajomienie się z jawną ofertą Przystępującego mają wiedzę, iż pozostaje on w kontaktach handlowych z określonym podmiotem. 

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, za błędne należy uznać przyjęcie, iż z samego faktu uznania danej informacji za organizacyjną czy handlową należy przypisać jej wartość gospodarczą. Każdą informację można przyporządkować do określonej kategorii, jednakże ustawodawca w art. 11 ust. 4 uznk wskazał, iż należy wykazać, że informacja ta (tj. informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna przedsiębiorstwa lub inne informacje) posiada wartość gospodarczą. Tajemnica przedsiębiorcy powinna być oceniana w sposób obiektywny, oderwany od woli danego przedsiębiorcy. W innym przypadku, tajemnicą przedsiębiorcy byłoby wszystko, co arbitralnie on za nią uzna, także w drodze czynności kwalifikowanych (np. poprzez zamieszczenie odpowiedniej klauzuli). Ponadto, wykonawca powinien wykazać, że ujawnienie informacji zawartych w zastrzeżonych dokumentach spowoduje wymierną szkodę w przedsiębiorstwie. Takich jednak okoliczności Przystępujący nie wykazał. 

 

Źródło: www.gov.pl/web/uzp