Czy wiesz jak dziś szacować wartość nadzoru inwestorskiego

Usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego nad jednym obiektem budowlanym w rozumieniu art. 7 pkt 14 ustawy Pzp szacujemy razem.

Bez znaczenia jest, że będą to nadzory w różnych specjalnościach (zob. uchwała z 22.02.2013 r., KIO/KD 15/13). Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności reprezentowanie inwestora na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. 

Zgodnie z treścią uchwały z KIO/KD 15/13: „Okoliczność, że sprawowanie nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach wymaga ustanowienia inspektorów nadzoru różnych specjalności nie stanowi argumentu, służącego zanegowaniu tożsamości podmiotowej, niezależnie od jej znaczenia. (...) Podnoszone przez Zamawiającego twierdzenia, że poszczególne usługi nadzoru nie mogą być świadczone przez ten sam krąg podmiotów, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie, nadanie uprawnień w drodze decyzji administracyjnej, przynależność do samorządu zawodowego, a zatem nie mogą stanowić jednego zamówienia (...), nie mają istotnego znaczenia. Co do zasady bowiem jest tak, że umiejętność, a częstokroć i uprawnienie do wykonywania określonych czynności determinowane jest wskazanymi czynnikami. Jednakże tego rodzaju cechy są raczej podstawą do formułowania warunków udziału w postępowaniu, a nie kwalifikowania zamówienia”. 

W przypadku sprawowania nadzoru inwestorskiego na różnych obiektach budowlanych w rozumieniu art. 7 pkt 14 ustawy Pzp zamawiający może dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i przedmiot części oraz wskazując, czy ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.                                                  Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.