Orientacyjna wartość zamówienia w planie postępowań

Orientacyjna wartość zamówienia jest przypuszczalną wartością planowanych robót budowlanych, dostaw lub usług i do jej ustalenia zamawiający może wykorzystać informacje dotyczące podobnych zamówień udzielonych w latach ubiegłych czy też pozyskane wskutek rozeznania rynku. Orientacyjna wartość zamówienia nie musi być wartością identyczną z wartością zamówienia ustalaną w celu podjęcia decyzji czy postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami właściwymi dla postepowania o wartości równej lub przekraczającej progi unijne czy mniejszej od progu unijnego, ale równej lub przekraczającej 130 000 złotych, w przypadku udzielania zamówień klasycznych przez zamawiających publicznych.

Podstawą ustalenia orientacyjnej wartości zamówienia nie musi być również opis przedmiotu zamówienia, opisany zgodnie z przepisami art. 99 i nast. Niemniej jednak brak podstawowych informacji o przedmiocie, wielkości lub zakresie zamówienia uniemożliwia ustalenie takiej wartości. Do ustalenia orientacyjnej wartości zamówienia zamawiający może wykorzystać informacje dotyczące podobnych zamówień udzielonych w latach ubiegłych czy też pozyskane wskutek rozeznania rynku.

Należy również zwrócić uwagę na treść przepisu art. 23 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień (w skrócie „plan postępowań”), jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. W przepisie tym jest mowa o zamówieniach, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 3 ustawy Pzp plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia, orientacyjnej wartości zamówienia, przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Z przepisów art. 23 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 3 ustawy Pzp wynika, że zamieszczenie w planie postępowań informacji o zamówieniu lub zamówieniach, jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym, będzie możliwe tylko w przypadku, gdy zamawiający będzie w stanie określić nie tylko orientacyjną wartość tych zamówień, ale także przedmiot tych zamówień, rodzaj, przewidywany tryb albo procedurę ich udzielenia oraz przewidywany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Urząd Zamówień Publicznych w opinii „Plan postępowań określony w nowej ustawie prawo zamówień publicznych”: „W planie postępowań zamawiający powinien zgromadzić wszystkie – znane w dacie jego sporządzania – roboty budowlane, dostawy lub usługi, które będą przedmiotem przyszłych postępowań, co ma szczególne znaczenie w kontekście zakazu dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy czy też zaniżenia wartości zamówienia (por. art. 29 ustawy Pzp). Przy czym w planie zamówień zamieszcza się zamówienia, których proces udzielenia sfinalizuje się w danym roku finansowym, jak również takie, które zostaną zrealizowane w następnych latach.” 

Urząd Zamówień Publicznych zwraca również uwagę, że „W planie postępowań zamawiający podaje przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający potencjalnym wykonawcom określenie czy będą w stanie dane zamówienie wykonać z uwagi chociażby na profil prowadzonej działalności, a także czy będą mogli w zaplanowanym przez zamawiającego terminie przygotować odpowiednie zasoby uwzględniające ilość, wielkość, czy też zakres planowanego zamówienia. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia powinny zawierać określenie, co będzie przedmiotem przyszłego postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez podanie jego nazwy.”

Podkreślenia wymaga również cel zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego planu postępowań. W opinii „Przygotowanie przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień” Urząd Zamówień Publicznych zwraca uwagę, że: „Plan postępowań stanowi również jasną informację dla wykonawców zainteresowanych działalnością na rynku zamówień publicznych. Wprowadzenie obowiązku publikacji planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego umożliwi wykonawcom przygotowanie się do postępowań z wyprzedzeniem, rozplanowanie i alokację posiadanych zasobów w czasie. W konsekwencji może on pozwolić na takie planowanie działań w ramach prowadzonej działalności, by zwiększyć aktywność określonych wykonawców w sferze zamówień publicznych, co wprost może przełożyć się na wzrost konkurencyjności postępowań przetargowych.” 

Plan postępowań nie powinien więc zawierać informacji, które mogłyby wprowadzać w błąd potencjalnych wykonawców, w tym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia i orientacyjnej wartości zamówienia.

Orientacyjna wartość zamówienia nie jest wartością zamówienia stanowiącą podstawę do podjęcia decyzji czy do udzielenia zamówienia zamawiający będzie stosować przepisy ustawy Pzp właściwe dla zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne czy zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne.

W celu ustalenia wartości zamówienia stanowiącej podstawę ustalenia czy do udzielenia zamówienia zamawiający będzie stosować przepisy ustawy Pzp właściwe dla zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne czy zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, wartość zamówienia ustala się zgodnie z przepisami art. 28 – 36 ustawy Pzp. W trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 i 2 ustawy Pzp) oraz przetargu nieograniczonym ustalanie wartości zamówienia, co do zasady, następuje na podstawie określonego już opisu przedmiotu zamówienia.

Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań (art. 36 ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia (art. 36 ust. 2 ustawy Pzp).

 

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu do końca. Czytaj portal wPrzetargach.pl na bieżąco.

Portal wPrzetargach.pl to kompendium wiedzy o zamówieniach publicznych.