Ustalenie wartości zamówienia w przypadku umowy zlecenia

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością (art. 28 ustawy Pzp).

W przypadku, gdy podstawa wynagrodzenia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ustalając wartość zamówienia, zamawiający powinien uwzględnić kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które są potrącane są z należnego im wynagrodzenia.

W takim przypadku, zamawiający ustalając wartość zamówienia zamawiający nie uwzględnia dodatkowych kosztów, jakie będzie ponosił w związku z zawarciem umowy zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, tj. finansowanych przez niego kwot składek (lub ich części) na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż te składki nie wpływają na wysokość wynagrodzenia takiego wykonawcy.