Czy wykonawca może decydować o formach zabezpieczenia zwrotu zaliczki?

Zapraszamy do grupy SuperPrzetargi na FB

0. LOGO SuperPrzetargi.png    https://www.facebook.com/groups/313674059850394

 

Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. Przepis art. 442 ustawy Pzp obejmuje wszystkie kategorie zamawiających, o których
mowa w art. 4–6 ustawy Pzp. 

Przepisy ustawy Pzp nie określają zakresu informacji o udzielaniu zaliczek zamieszczanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia. Przepisy ustawy Pzp nie określają również liczby zaliczek, jakie może udzielić zamawiający, a także ich maksymalnej wysokości. Decyzja w tym zakresie należy do zamawiającego.

Warunkiem udzielenia kolejnych zaliczek jest wykazanie, że wykonawca wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. 

Pod pojęciem „wykazanie, że wykonawca wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek” należy rozumieć nie tylko wystawienie przez wykonawcę faktury VAT, ponieważ samo wystawienie faktury nie oznacza, że wykonawca wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonej zaliczki. 

Wykazanie wykonania zamówienia w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek wiąże się z udokumentowania przez wykonawcę zakresu wykonanego przez niego zamówienia. Dokumentem stwierdzającym, że wykonawca wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonej zaliczki może być protokół odbioru dostawy lub roboty budowlanej lub wykonania usługi.

Opis sposobu wykazania wykonania zamówienia w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek powinien być określony w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

O formie zabezpieczenia zaliczki decyduje wyłącznie zamawiający, który może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp:

  1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
  2. gwarancjach bankowych; 
  3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
  4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  5. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
  6. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
  7. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017). 

Zastrzeżenie wyboru form zabezpieczenia zaliczki dla zamawiającego wynikające z przepisu art. 442 ust. 2 ustawy Pzp jest spójne z nałożonym na zamawiającego obowiązkiem określenia w umowie formy lub form zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia i zwrotu („W przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie określa się formę lub formy zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia i zwrotu.”)

Żądanie przez zamawiającego zabezpieczenia zaliczki nie jest obligatoryjne, chyba że wartość
zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy, wówczas zamawiający jest obowiązany do żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczek.

Do państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających, osobowości prawnej, a także osób prawnych utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze publicznym, czyli podmiotów określonych w art. 4 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, nie stosuje się przepisów dotyczących możliwości udzielania kolejnych zaliczek pod warunkiem wykonania przez wykonawcę zamówienia w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek, a także obowiązku żądania zabezpieczenia zaliczki, w przypadku gdy wartość zaliczek przekroczy próg 20% wynagrodzenia wykonawcy.

 

Józef Edmund Nowicki