Czy trudności w opisie innych kryteriów oceny ofert mogą stanowić usprawiedliwienie dla braku zastosowania innych, pozacenowych kryteriów oceny ofert

W uchwale z dnia 30 listopada 2017 r., KIO/KD 64/17, Krajowa Izba Odwolawcza podzieliła stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odnośnie naruszenia art. 91 ust. 2a Pzp przez zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert (cena 100%).  

Niewątpliwym jest, że przedmiot zamówienia obejmujący dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, nie jest przedmiotem „powszechnie dostępnym” „o ustalonych standardach”.

W zakresie rozumienia tych pojęć, Krajowa Izba Odwoławcza w pełni podzielila stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wraz z przywołanymi tezami z uchwał Krajowej Izby Odwoławczej i uznała je za własne.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej okoliczność ta, zgodnie z art. 91 ust. 2 a Pzp - w jego brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne - wykluczała możliwość zastosowania kryterium cena jako jedynego kryterium oceny ofert.

Termin „powszechnie dostępny” należy odnosić do ogółu rynku, nie zaś, jak zdaje się twierdzić Zamawiający, do danej branży. Pojazd specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody, jak sama nazwa wskazuje jest pojazdem specjalistycznym, przeznaczonym do wąskiego grona odbiorców tj. podmiotów zajmujących się usługami wodno-kanalizacyjnymi.

Również ewentualne trudności w opisie innych kryteriów oceny ofert, na które wskazywał w zastrzeżeniach Zamawiający, nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla braku zastosowania innych, pozacenowych kryteriów oceny ofert.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach.pl

Źródło:  www.uzp.gov.pl