Czy wielkość odpisu na PFRON może być kryterium oceny ofert?

W wyroku z dnia 18 października 2019 r., X Ga 488/19 Sąd Okręgowy w Gliwicach w pełni podzielił pogląd Krajowej Izby Odwoławczej wyrażony w wyroku z dnia 9 sierpnia 2019 r., KIO 1430/19, aprobujący argumentację odwołującego, że zapisy SIWZ odnoszące się do sposobu obliczenia ceny są sprzeczne z przepisem art. 91 ust. 3 Pzp2004, stanowiącym, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 

Zapisy punktu 14 SIWZ faktycznie bowiem wprowadzają i preferują wykonawców, funkcjonujących w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które stwarzają zamawiającemu możliwość obniżenia wpłat na PFRON. 

Powyższe zapisy nie spełniają też wymagań przewidzianych w art. 7 Pzp2004 (aktualnie art. 16 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z którym zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Na zamawiającym ciąży obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, a więc taki, który nie będzie eliminować z udziału w postępowaniu określonej grupy wykonawców bądź nie będzie stwarzać określonej grupie wykonawców uprzywilejowanej pozycji. 

Jakkolwiek pomoc państwa dla zakładów pracy chronionej jest dozwolona, stanowiąc wyjątek od zasady, że pomoc publiczna jest zakazana, to nie oznacza to rozszerzenia tego wyjątku na całokształt stosunków gospodarczych, w jakich uprzywilejowane podmioty uczestniczą, w tym w ramach postępowań przetargowych, bo w tej sytuacji dochodziłoby do nierównego traktowania wykonawców.

W wyroku z dnia 9 sierpnia 2019 r., KIO 1430/19 Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła stanowiska zamawiającego zaprezentowanego na rozprawie, że obniżenie wpłat na PFRON jest odpowiednikiem upustu, rabatu czy bonifikaty. Terminy te używane są bowiem na określenie obniżenia ceny, natomiast ulga na PFERON wynika z ustawy i wiąże się ze spełnieniem szeregu wymagań przez wykonawcę, w tym od zatrudnienia odpowiedniej ilości osób o odpowiednim stopniu niepełnosprawności, oraz spełnieniu wymagań przez kupującego tj. dokonania zapłaty za zakupiony towar lub usługę.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że bez znaczenia dla oceny zarzutów przedstawionych w odwołaniu jest zatem okoliczność, iż zamawiający na skutek zastosowanych w SIWZ mechanizmów uzyska w przyszłości dodatkowe korzyści z zawarcia umowy z danym wykonawcą, który zobowiąże się do zapewnienia zamawiającemu ulg w odpisach na PFEON.

 

Źródło:  https://gliwice.so.gov.pl/container/orzeczenia/19_Ga_488_wyrok.pdf

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach