Radca prawny składa oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania

Zamawiający naruszył art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez brak złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp przez radcę prawnego (…).

Radca prawny niewątpliwie był osobą wykonującą czynności w postępowaniu, gdyż uczestniczył w pracach komisji i wydał opinie prawną dotyczącą wykonawcy biorącego udział w postępowaniu PHU Krzysztof B.

Wskazać należy, że ustawodawca ustanowił w art. 7 ust. 2 ustawy Pzp zasadę, że czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Gwarancją posiadania tych niezbędnych przymiotów jest złożenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania pisemnego oświadczenia o istnieniu lub braku okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Podnieść należy, że w powoływanych przepisach ustawodawca wyraźnie mówi o osobach wykonujących czynności w postępowaniu, nie ograniczając się wyłącznie do członków komisji przetargowej.

Zatem zastrzeżeniami zamawiający w tej mierze nie zasługują na uwzględnienie. Reasumując podnieść należy, że nastąpiło naruszenie przepisów ustawy Pzp.

Jednocześnie podnieść należy, że naruszenia przepisów, których dopuścił się zamawiający, mają różną powagę. W szczególności bezsporny bezpośredni wpływ na wynik niniejszego postępowania mają naruszenia wskazane w pkt ad. 1 i ad. 3 uchwały.

 

Uchwała z dnia 11 kwietnia 2011 r., KIO/KD 31/09

Źródło:  www.uzp.gov.pl

ś