Wskazówki Prokuratorii Generalnej RP dotyczące potrącenia wierzytelności

Przypominamy, że na stronie internetowej Prokuratorii Generalnej RP zostały opublikowane „Wskazówki Prokuratorii Generalnej dotyczące potrącenia wierzytelności”

W oparciu o nasze doświadczenie zarówno z etapu opiniowania projektów umów jak i realizacji umów i występujących na tym tle sporów między kontrahentami, przygotowaliśmy praktyczne wskazówki dotyczące potrącenia wierzytelności.

„Wskazówki mają na celu wskazanie podstawowych warunków do tego, aby skutecznie doprowadzić do potrącenia wierzytelności. Zwracamy w nich uwagę na to, że potrącenie wierzytelności powinno następować w pewnej procedurze, którą zwięźle przedstawiamy. Wskazówki mają charakter bardzo uproszczony i zostały sformułowane prostym (w dużej mierze potocznym) językiem. Zostały bowiem opracowane również na potrzeby osób, które nie mają wykształcenia prawniczego, ale w swojej praktyce zawodowej spotykają się z problemem potrącania należności. 

Przykładem, w ramach którego opisujemy krok po kroku działania prowadzące do potrącenia jest potrącenie kary umownej za zwłokę z wynagrodzenia wykonawcy.

We Wskazówkach zawarte zostały przykładowe uproszczone (wskazujące na niezbędne elementy) wzory:

  • wezwania do zapłaty wierzytelności, którego skierowanie jest często potrzebne, by spowodować wymagalność wierzytelności potrącanej,
  • oświadczenia o potrąceniu wierzytelności.

Wskazówki prezentują najbezpieczniejszą dla zamawiającego i rekomendowaną przez Prokuratorię Generalną ścieżkę postępowania, niwelując pole do wątpliwości co do skuteczności potrącenia. Podkreślamy jednocześnie, że Wskazówki abstrahują od innych modeli potrąceń wierzytelności dopuszczonych przez orzecznictwo, doktrynę lub praktykę obrotu (np. oświadczenia o potrąceniu składane w  sposób dorozumiany).”

Zachęcamy do korzystania zarówno z tych wskazówek jak i pozostałych naszych dokumentów o charakterze rekomendacji.”

Więcej informacji w zakładce:
https://www.gov.pl/web/prokuratoria/rekomendacje-i-wzory-postanowien-umow2.


Materiały (kliknij na linki):
Wskazówki dot. potrącenia>>>
Wskazówki_dot_potrącenia_(3072023).pdf 0.19MB>>>

 

Źródło informacji: 

https://www.gov.pl/web/prokuratoria/wskazowki-dot-potracenia