Wyrok KIO 338/19. W postępowaniu o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wniesienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej na piśmie, z podpisem własnoręcznym przedstawiciela gwaranta, nie stanowi podstawy odrzucenia oferty?

Wartość zamówienia przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, który złożył Zamawiającemu „dokument gwarancji ubezpieczeniowej” sporządzony na piśmie, z podpisem własnoręcznym przedstawiciela gwaranta.

W ocenie Odwołującego wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej z jednej strony powinno mieć postać oryginału, tj. dokumentu pochodzącego od ubezpieczyciela, a z drugiej strony winno zostać przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymagał, aby wadium wnoszone w postaci elektronicznej obejmowalo przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.

Ponadto w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający dopuścił dowolne formy wniesienia wadium: formę pisemną i postać elektroniczną.

Zdaniem Zamawiającego fakt zeskanowania gwarancji wadialnej opatrzonej własnoręcznym podpisem gwaranta w celu doprowadzenia tego dokumentu do postaci elektronicznej nie pozbawia go cech oryginału. Zamawiający powołał się na wyrok KIO 119/19 i wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2009 r., I PK 58/09.

Zamawiający zwrócił również uwagę, że wadium nie należy do oferty, wobec czego wymagania określone w art. 10a Pzp określające zasady komunikacji elektronicznej między zamawiajacym a wykonawcami nie odnoszą się do wadium w żadej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp.

W wyroku z dnia 14 marca 2019 r., KIO 338/19, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w przypadku wadium najistotniejsze znaczenie ma spełnienie jego celu, a nie sposób zakomunikowania zamawiającemu o jego ustanowieniu.

W tym kontekście Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że dokument potwierdzający wniesienie wadium został Zamawiajacemu doręczony w przeddzień upływu terminu składania ofert, a jego treść nie była przedmiotem sporu.

W ocenie składu orzekającego oferta była zabezpieczona jedną z form wadium określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, a Zamawiający na podstawie posiadanego dokumentu, był uprawniony do żądania od gwaranta kwoty wadium.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zarzut Odwołującego zasadzał się na formalistycznym poglądzie o wyższości kwestii technicznych, tj. sposobu przekazania dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nad istotą wadium, jaką jest zabezpieczenie zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą.

 

Opracowanie:  Zespół wPrzetargach

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję