Naruszenie uczciwej konkurencji przez użycie spójnika „oraz” w opisie przedmiotu zamówienia

Według zapatrywania Krajowej Izby Odwoławczej - dokonując oceny naruszenia przez zamawiającego przepisów, Krajowa Izba Odwoławcza powinna przede wszystkim skoncentrować się na badaniu wystąpienia przesłanek lub ich braku opisanych w cyt. wyżej przepisach art. 29 ust. 1 i 2 starej ustawy Pzp, bowiem to one stanowiły podstawę prawną do działania zamawiającego. 

Wymaga przypomnienia, że przepis art. 29 ust.1 starej ustawy Pzp stanowił, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Natomiast, stosownie do ust. 2 powołanego wyżej poprzednio obowiązującego przepisu przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oceniając, całokształt argumentacji zaprezentowanej przez zamawiającego nie uszło uwadze Izby, że zamawiający w istocie przyznał okoliczności, że rozumienie pkt 3.1., 3.5., 3.6. SIWZ wymagało wykładni. 

Jeżeli zaś przyjmie się, że powyższe postanowienia SIWZ wymagały zabiegów interpretacyjnych, to nie można powiedzieć, że mogły być one w ten sam sposób rozumiane przez wszystkich faktycznych i potencjalnych uczestników omawianego przetargu. 

Powyższy stan rzeczy oznacza, że Zamawiający mógł w sposób arbitralny stosować powyższy opis przedmiotu zamówienia, żądając w określonych okolicznościach od wykonawców dostarczenia rur posiadających uniwersalne właściwości, służących jednocześnie do budowy rurociągów transportujących wodę, ciecze niepalne i wodne zawiesiny oraz sprężone powietrze, podczas gdy obecnie twierdzi, że wystarczające było posiadanie cechy charakterystycznej dla jednego rodzaju rur. 

Z takim poglądem nie sposób się zgodzić, bowiem to na Zamawiającym ciążył obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, a nie wprowadzenia do obrotu takiego opisu, który pozwala na dowolną ocenę wymaganego asortymentu rur ponad literalną treść tego opisu. 

Opiniując przedmiotowe zastrzeżenia, Krajowa Izba Odwoławcza oparła się o definicję spójnika „oraz”, który używany jest do łączenia zdań lub innych wyrażeń, które charakteryzują te same osoby, rzeczy lub fakty (vide: III tom słownika języka polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, str.379). 

Wobec powyższego znaczenia powyższego spójnika „oraz” należało przyjąć, że wymagane przez Zamawiającego rury powinny posiadać łącznie wszystkie połączone tym łącznikiem właściwości, to znaczy, że miały one służyć jednocześnie do budowy rurociągów transportujących wodę, ciecze niepalne i wodne zawiesiny oraz sprężone powietrze, a nie jak obecnie twierdzi Zamawiający, że wystarczającą okolicznością było fakt, że wymaganie było kierowane do branżowych profesjonalistów.

 

Uchwała z dnia 1 lutego 2022 r., KIO/KD 5/22 
Źródło: www.uzp.gov.pl