Skoro w wyznaczonym przez zamawiającego terminie podpisania umowy wykonawca dostarczył gwarancję spełniającą wymogi, to nie sposób uznać, że takie działania świadczyło o uchyleniu się wykonawcy od podpisania umowy z zamawiającym

Zgodnie z art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jednakże, ustawodawca nie określił jakich konkretnie roszczeń w ramach roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może dochodzić zamawiający od wykonawcy, w tym przede wszystkim nie zawęził ich zakresu.

Skoro ustawodawca nie określił, jakich konkretnie roszczeń w ramach roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może dochodzić zamawiający od wykonawcy, w tym przede wszystkim nie zawęził ich zakresu, to tym bardziej Zamawiający uprawniony był do żądania odsetek od niezapłaconych kar umownych.

Ponownie należy podkreślić, że zapłata kary umownej stanowi także część umowy i niezapłacenie tych kar (umownych) stanowi nienależyte wykonanie umowy.

Umowę należy bowiem traktować jako całość (art. 147 ust. 2 ustawy - Pzp mówi o niewykonaniu całej umowy).

Zatem każde naruszenie postanowienia umowy może być objęte gwarancją, jaką dostarczyć ma wykonawca.

Z powyższych względów Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła o uwzględnieniu zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących naruszenia art. 147 ust. 2 ustawy - Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła zastrzeżeń Zamawiającego w zakresie punktu 2 dotyczących naruszenia art. 94 ust. 3 w związku z art. 7 ust. 3 i 1 oraz 46 ust. 1 i 5 pkt 2 ustawy - Pzp.

Dodatkowo Krajowa Izba Odwoławcza zauważa, że z treści wzoru umowy wynikało, że gwarancja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy powinna zostać dostarczona najpóźniej w dniu podpisania umowy. Skoro więc w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie podpisania umowy wykonawca dostarczył gwarancję spełniającą wymogi, to nie sposób uznać, że takie działania świadczyło o uchyleniu się wykonawcy od podpisania umowy z Zamawiającym.

Nie sposób też uznać, aby Wykonawca w jakikolwiek sposób uchylał się od podpisania umowy. Dostarczał na wezwanie Zamawiającego gwarancję, co jednoznacznie potwierdza, że był zainteresowany i gotowy zawrzeć umowę.

Tym samym, w ocenie Krajowa Izba Odwoławcza zasadne było stwierdzenie przez Prezesa UZP naruszenia przez Zamawiającego dyspozycji przepisów art. 94 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. i 3 ustawy Pzp. poprzez niezasadnie uznanie, że Wykonawca B. E. Sp. z o.o. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz uchylał się od zawarcia umowy, a w konsekwencji bezpodstawnie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej - innego wykonawcy - bez przeprowadzania jej ponownego badania i oceny.

W konsekwencji nie zasługują na uwzględnienie zastrzeżenia Zamawiającego odnoszące się do naruszenia art. 46 ust. 1 i 5 pkt 2 ustawy Pzp.

W świetle powyższego, Izba uznała, że zastrzeżenia Zamawiającego w zakresie punktu 2 Informacji o wyniku kontroli doraźnej nie zasługują na uwzględnienie.

 

Uchwała z dnia 16 sierpnia 2017 r., KIO/KD 44/17

Źródło:  www.uzp.gov.pl