Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny warto sformułować precyzyjnie, a nie w sposób ogólny

W postępowaniu zamawiający w treści wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny wskazał tylko na przepis ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz wątpliwości co do realności zaoferowanej ceny. W odpowiedzi wykonawca powinien przedstawić okoliczności uzasadniające obniżenie ceny w stosunku do szacowanej przez Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia.

W wyroku z dnia 19 stycznia 2017 r., KIO 1/17, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „treść wezwania nie musi szczegółowo wskazywać zakresu wątpliwości i żądań Zamawiającego. Fakt wystosowania wezwania o charakterze ogólnego, otwartego pytania, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku szczegółowego przedstawienia składowych ceny i opisania czynników, które o wysokości tej ceny zadecydowały. Już sam fakt wezwania Odwołującego oznacza, że powinien on przedstawić wszelkie informacje dotyczące okoliczności, które uzasadniały obniżenie ceny, jak również przedstawić dowody, dotyczące wyliczenia ceny lub kosztu. Wskazanie przez Zamawiającego podstawy prawnej wezwania również stanowiło dla Odwołującego wskazówkę co do zakresu i sposobu przedstawienia wyjaśnień. Trafnie zauważył Zamawiający, że zawarte w art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych sformułowania „zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów” wskazuje, iż dowody traktowane są jako element wyjaśnień wykonawcy. Tym samym, w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie pisemnych wyjaśnień, zarówno w postaci uzasadnienia zastosowanej ceny, jak również przedstawienia odpowiednich dowodów, wykazujących prawidłowość tych wyjaśnień”

W innym postępowaniu zamawiający skierował do wykonawcy wezwanie do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, w sposób ogólny, nie żądając wyjaśnień w jakimś konkretnie określonym zakresie kosztów.

W złożonych wyjaśnieniach wykonawca nie przedstawił natomiast w sposób wyczerpujący czynników mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Skoro złożone wyjaśnienia budzą dalsze wątpliwości, to nie stanowi to wystarczającej podstawy do uznania, że cena oferty jest rażąco niska. Wyjaśnienia złożone przez wykonawcę muszą ten fakt potwierdzać, aby dana oferta mogła zostać odrzucona.

Należy zwrócić uwagę, że wezwanie zostało sformułowane przez zamawiającego w sposób ogólny, w oparciu o brzmienie przepisu. Zamawiający nie sformułował w wezwaniu swoich wątpliwości w jakimkolwiek zakresie. Wykonawca w odpowiedzi na tak ogólne wezwanie może przyjąć za wystarczające wyjaśnienia w takiej formie i w taki sposób, który w ocenie wykonawcy był wystarczający dla wykazania realności zaoferowanej ceny. Wobec dalszych wątpliwości wynikających z treści złożonych w tej formie wyjaśnień, zamawiający jest obowiązany do ponownego wezwania wykonawcy do wyjaśnienia najistotniejszych i budzących jego wątpliwości kwestii. Sprecyzowanie wątpliwości i oczekiwań ze strony zamawiającego, umożliwi wykonawcy odniesienie się do nich na odpowiednim poziomie szczegółowości.

W tym przypadku Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 stycznia 2017 r. KIO 70/17 uznała, że odrzucenie oferty wykonawcy należy uznać za przedwczesne.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

 

ś