Żądanie wadium w kwocie powyżej 3% wartości zamówienia a unieważnienie postępowania

(...) Zamawiający zgodnie z dokumentacja źródłową, w tym przypadku Protokołem ZP-PN (oznaczenie sprawy: …) z postępowania w Sekcji 2 pkt 2 wskazał szacunkową wartość zamówienia jako wartość 4.964.386,50 zł netto, przeliczając odpowiednio na euro z uwzględnieniem wartości euro = 4,2249.

Obowiązek żądania wadium (art. 45 ustawy Pzp) pojawia się wyłącznie w postępowaniach o wartości przekraczającej tzw. progi unijne, w przypadku omawianego postępowania będzie to próg 5 186 tys. euro (roboty budowlane). Tym samym żądanie wniesienia wadium stało się wyłączna decyzja Zamawiającego, który uznał, biorąc pod uwagę charakter zamówienia, iż żądanie wzniesienia wadium będzie elementem dyscyplinującym wykonawców, szczególnie w rozumieniu art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający odnosząc się do wzorca ustalenia wysokości wadium zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy Pzp dokonał wyliczenia wartości wadium na 150 000 zł. Tym samym zamawiający wykonał powyższą czynność błędnie, ponieważ wysokość wadium powinna wynosić w tym przypadku maksymalnie: 148 931,59 zł.

Różnica w wysokości wyznaczonego wadium wyniosła 1 068,41 zł.

O wartość taką zamawiający przekroczył dopuszczalny próg wysokości wadium (maksymalnie 3%) w stosunku do szacunkowej wartości zamówienia wymaganego ustawą.

Należy zauważyć, że działanie zamawiającego oparte jest wyłącznie o wykonanie błędnego wyliczenia samej wartości wadium, co w tym przypadku można uznać za omyłkę rachunkową o tyle nieistotną, że nie można stwierdzić, iż wyższa o 0,02% wartość wadium mogłaby stanowić naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji jako wymóg zawyżony o charakterze uniemożliwiającym bądź utrudniającym dostęp do samego postępowania lub uczestnictwa w nim.

Wykazana różnica wartości wskazanego wadium w SIWZ oraz ogłoszeniu w odniesieniu do bazowej wartości szacunkowej wartości zamówienia ujętej w druku protokołu ZP-PN na poziomie 0,02% nie wpływa na przebieg postępowania i świadczyć może jedynie o błędzie rachunkowym zamawiającego.

Dokonując analizy wskazowego naruszenia w kontekście art. 146 ust. 6 ustawy Pzp nie można stwierdzić, iż miało ono wpływ na prowadzone postępowanie, ponieważ zasada dotycząca wniesienia wadium objęła wszystkich potencjalnych wykonawców, zaś skala niedokładności jego obliczenia nie mogłaby stanowić elementu ograniczającego podjęcie decyzji wykonawcy o uczestnictwie w prowadzonym postępowaniu. (...)”.

 

Uchwała dnia 22 stycznia 2016 r., KIO/KD 2/16

Źródło:  www.uzp.gov.pl