Gwarancja bankowa musi dokładnie określać okoliczności, w których po stronie gwaranta powstaje obowiązek zapłaty

Odwołujący wraz z ofertą złożył gwarancję bankową. W pkt 1 ww. gwarancji stwierdzono, że „gwarancja jest wniesieniem przez Oferenta wadium w formie gwarancji bankowej - bezwarunkowej i nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie i obejmującej okres od dnia obowiązywania gwarancji do upływu terminu związania ofertą”.

Jednocześnie w pkt 5 gwarancji „wskazano, że zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Jako podstawę wykluczenia odwołującego z postępowania zamawiający wskazał art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. Uzasadniając swoją decyzję zamawiający argumentował, iż złożona przez odwołującego gwarancja bankowa nie zabezpiecza oferty w sposób dający zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń z powodu nie wskazania w jej treści wszystkich okoliczności ustawowo uprawniających do zatrzymania wadium, nie zawiera wszystkich przesłanek zatrzymania wadium, tj. nie zawiera przesłanki określonej w art. 46 ust. 4a Pzp. Zamawiający uznał, że odwołujący nie wniósł wadium do terminu składania ofert.”.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „Gwarancja bankowa musi dokładnie określać okoliczności, w których po stronie gwaranta powstaje obowiązek zapłaty.” oraz że „brak jest konieczności cytowania w treści gwarancji stosownych przepisów ustawy P.z.p., dopuszczalne jest odesłanie do konkretnych numerów przepisów ustawy P.z.p., ale również możliwe jest odwołanie się do innego dokumentu, w którym zostały wskazane przesłanki zatrzymania wadium, jednakże odesłanie to musi mieć charakter jasny, czytelny i nie budzący wątpliwości (wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 11 lipca 2013 r., sygn. akt X Ga 189/13).”.

Ponieważ w pkt 5 gwarancji wymieniono przesłanki, które wyczerpują katalog zakreślony art. 45 ust. 6 Pzp, a jednocześnie, brak było możliwości wywiedzenia z treści gwarancji podstawy do zatrzymania przez zamawiającego wadium w sytuacji opisanej w art. 46 ust. 4a Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że „gwarancja nie stanowi prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia uzyskania wadium, nie zabezpiecza w pełni interesów zamawiającego, co z kolei skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy P.z.p.”

 

Wyrok z dnia 17 marca 2015 r., KIO 422/15

Źródło:  www.uzp.gov.pl