Wszystkie oferty złożone zamawiającemu w całym okresie związania ofertą, mają być nieprzerwanie zabezpieczone wadium

Podmiot orzekający: Krajowa Izba Odwoławcza

Data wydania i sygnatura orzeczenia: uchwała z dnia 23 kwietnia 2015 r., KIO/KD 23/15


Wszystkie oferty złożone zamawiającemu w całym okresie związania ofertą, mają być nieprzerwanie zabezpieczone wadium


Stan faktyczny sprawy został należycie zreferowany w treści pism i dokumentów przytoczonych powyżej i nie jest pomiędzy Kontrolującym a Kontrolowanym sporny. Podano tam również i zacytowano wszystkie adekwatne przepisy prawa znajdujące zastosowanie w sprawie.

Izba nie podziela stanowiska Prezesa UZP wyrażonego w przedmiotowej Informacji o wyniku kontroli następczej doraźnej, że dokonana przez Zamawiającego czynność wykluczenia z postępowania wykonawcy Instytut (…) naruszała przepis art. 24 ust. 2 pkt 2 P.z.p.

Zgodnie z powołanym przepisem ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy m.in. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert i na przedłużony okres związania ofertą.

Powyższa regulacja w zestawieniu z normami art. 46 ustawy prowadzi do wniosku, iż wszystkie oferty złożone zamawiającemu w całym okresie związania ofertą, mają być nieprzerwanie zabezpieczone wadium (z wyjątkami wynikającymi z ww. przepisu).

W zastanym stanie faktycznym należy stwierdzić brak ciągłości zabezpieczenia wadialnego oferty Instytutu (…). W dniu 14 stycznia 2013 r. upłynęła ważność gwarancji wadialnej przedłożonej w tym celu Zamawiającemu. Natomiast aneks przedłużający ważność gwarancji, Wykonawca przekazał Zamawiającemu dopiero w dniu 18 stycznia 2013. Tym samym w okresie pomiędzy 14 a 18 stycznia 2013 r. oferta pozostawała faktycznie niezabezpieczona wadium.

Bez znaczenia dla oceny powyższego pozostaje podnoszona przez Kontrolującego okoliczność, że uzupełniony w dniu 18 stycznia 2013 r. aneks gwarancji wadialnej był datowany na dzień 14 stycznia 2013 r. Pomiędzy tymi datami Zamawiający nie posiadał żadnych informacji o przedłużeniu gwarancji, a tym bardziej, wobec braku obowiązującego dokumentu gwarancji, nie miał żadnych podstaw do zaspokojenia się z wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 46 P.z.p. - w przypadku dokonania jakiejkolwiek czynności, która zatrzymaniem wadium by skutkowała. Natomiast wadium, z którego zamawiający nie mogą skorzystać należy uznać za niewniesione w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 2 P.z.p.

Na marginesie można wskazać, iż opisany przypadek nie różni się od sytuacji, w której wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego przed składaniem ofert, ale czyni to w terminie późniejszym. Nawet jeżeli zdąży z tego typu uzupełnieniem przed wyborem najkorzystniejszej oferty, a uzupełniona gwarancja wystawiona jest z datą sprzed składania ofert, taka sytuacja jednoznacznie zakwalifikowana zostanie jako brak zabezpieczenia oferty wadium. Reasumując, wskazane okoliczności faktyczne przesądzały o faktycznym braku zabezpieczenia oferty Instytutu wadium, co obligowało Zamawiającego do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 P.z.p.

W stanie prawnym ustalonym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp) ub wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium (art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp).


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych