Wartość zamówienia na wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego

Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego, to mamy do czynienia z zamówieniem na wykonanie robót budowlanych.

W takim przypadku zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy Pzp wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Jeżeli wynagrodzeniem za wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego będzie przeniesienie na wykonawcę prawa własności do materiałów porozbiórkowych, które przedstawiają określoną wartość ekonomiczną, to wówczas mamy do czynienia z zamówieniem publicznym.

Dochodzi bowiem do przekazania przedstawiającego określoną wartość ekonomiczną mienia, które należy do zamawiającego.

W takiej sytuacji zamiast należnego świadczenia pieniężnego wykonawca otrzyma świadczenie niepieniężne i w ten sposób nastąpi umorzenie przysługujących mu należności. Zapłata za wykonane świadczenie odbędzie się w formie niepieniężnej w ramach świadczenia wzajemnego.

W takim przypadku podstawą ustalenia wartości zamówienia nie będzie wartość materiałów porozbiórkowych przekazywanych wykonawcy rozbiórki obiektu budowlanego jako forma wynagrodzenia za wykonanie rozbiórki.

 

Józef Edmund Nowicki