Czy wykonawca może żądać, aby wykaz dostaw lub usług dotyczył okresu dłuższego niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert?

Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia (wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

W wyroku z dnia 2 listopada 2016 r., KIO 1959/16, Krajowa Izba Odwoławcza odniosła się do możliwości żądania przez wykonawcę, aby wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, obejmował okres dłuższy niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Krajowa Izba Odwoławcza nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 22d ust. 1 Pzp w związku z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) w związku z naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji, poprzez określenie; że wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki, aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „Analiza przepisu zawartego w § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia wskazuje, że przepis ten ma charakter fakultatywny dla zamawiającego. Niemniej jednak wydaje się, iż w sytuacji, gdyby ustalone przez zamawiającego na podstawie § 4 ust. 2 warunki miały doprowadzić do zaburzenia odpowiedniego poziomu konkurencji, zamawiający będzie zobligowany do wydłużenia terminu zgodnie z ust. 5 pkt 2. Tego rodzaju konstatacja wynika również z jednej z podstawowych dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych zasad, tj. zawartej w art. 7 ustawy P.z.p. zasady zachowania uczciwej konkurencji. Niemniej jednak, w ocenie Izby, postawiony przez odwołującego zarzut nie zasługuje na uwzględnienie.”.

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła również uwagę, że „Okoliczności uzasadniające (…) wydłużenie terminu zgodnie z żądaniem odwołującego winny być przez niego udowodnione, stosownie do wynikającej z art. 190 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy P.z.p. zasady, iż strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne Innymi słowy - to odwołujący winien udowodnić, że określone przez zamawiającego żądanie wykazania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat naruszy uczciwą konkurencję. Tymczasem odwołujący ograniczył się jedynie do stwierdzenia, iż z posiadanego przez niego rozeznania rynku wynika, że w ostatnich 3-ch latach ilość zakończonych w Polsce takich usług, z których każda oddzielnie spełnia wszystkie wymagania zamawiającego, czyli że jest to zakończona usługa zarządzania i nadzorowania budową/przebudową linii kolejowej o wartości 4 mln PLN brutto, która dotyczyła robót budowlanych o wartości 300 mln PLN brutto, a roboty te zostały już odebrane protokołem odbioru końcowego, jest znikoma.”.

 

Opracowanie: Zespół wPrzetargach

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.  Rozumiem i akceptuję