W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ muszą znaleźć się takie same dane dotyczące kryteriów oceny ofert i ich znaczenia oraz opisu sposobu obliczenia ceny

W wyroku z dnia 8 lipca 2013 r. (KIO 1512/13) Izba stwierdziła zaistnienie przesłanek do unieważnienia postępowania na skutek rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a siwz: „W ogłoszeniu o zamówieniu i siwz muszą znaleźć się finalne takie same dane dotyczące kryteriów oceny ofert i ich znaczenia - zamawiający, który odkrył, że w jego procedurze wystąpiła opisywana różnica między treścią ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji może (jest obowiązany) na każdym etapie procedury, do czasu zawarcia umowy, unieważnić postępowanie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.”

Wyrok ten, co prawda dotyczy kryteriów tym niemniej jest to tak samo jak opis sposobu obliczenia ceny oferty obligatoryjny element wynikający z treści art. 36 ust. 1 P.z.p.

W wyroku z dnia 19 września 2012 r. (KIO 1897/1) Izba stwierdza: „Wstęp do wyliczenia w art. 36 ust. 1 p.z.p. brzmi „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:”. Dlatego zamawiający musi zawrzeć w siwz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia albo ogólne warunki umowy. (...) Skoro zamawiający opracował siwz w sposób na tyle nieprecyzyjny, że wykonawcy złożyli oferty zgodne z siwz, jednak nieporównywalne, zamawiający nie mógł odrzucić żadnej z ofert, ale nie mógł dokonać wyboru którejkolwiek z ofert. Stwierdzenie nieporównywalności ofert (jednak zgodnych z siwz) jest kolejną przyczyną unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 p.z.p."

Z porównania art. 36 oraz przepisów ar. 41 oraz 48 regulujących treść ogłoszenia o zamówieniu wynika, że treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi uzupełnienie informacji zawartych w ogłoszeniu. Do wzajemnej relacji tych dwóch dokumentów odniosła się KIO w wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r. (sygn. KIO/UZP 939/10), stwierdzając, że „ustawa nie pozwala na przyjęcie prymatu zapisów siwz nad treścią ogłoszenia. Są to dokumenty, które powinny być ze sobą spójne i w sposób jednakowy opisywać np. sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymieniając przy tym taki sam katalog dokumentów, które należy wraz z ofertą przedłożyć”. W tym samym orzeczeniu Izba podkreśliła, że „zamawiający powinien dochować należytej staranności sporządzając obydwa dokumenty przede wszystkim dbając o zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.”

Tak więc każde zachowanie sprzeczne z treścią przepisu stanowi rażące naruszenie prawa. Ponadto zamawiający uważa, że nie może zawrzeć umowy z sprawie zamówienia publicznego, w takim kształcie, który narazi go na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Tym samym był zobowiązany do podjęcia decyzji o unieważnieniu postępowania.

 

Wyrok z dnia 10 września 2014 r., KIO 1804/14

Źródło:  www.uzp.gov.pl

ś