W trybie zapytania o cenę można udzielić zamówienia na usługi dowozu uczniów do szkół, jednak nie na usługi przewozu autokarowego

Najlepsze komentarze czytaj wPrzetargach.pl


W trybie zapytania o cenę można udzielić zamówienia na usługi dowozu uczniów do szkół, jednak nie na usługi przewozu autokarowego


Do usług o ustalonych standardach jakościowych nie można zaliczyć usług specjalistycznych, usług, których wykonanie wymaga posiadania uprawnień lub szczególnych kwalifikacji, a także usług zamawianych na indywidualne potrzeby zamawiającego.

W uchwale KIO z dnia 26 sierpnia 2015 r., KIO/KD 47/15, Krajowa Izba Odwoławcza zgadzając się ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych uznała, że w trybie zapytania o cenę nie można udzielić zamówienia na usługi przewozu autokarowego. W toku kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych „zauważył, że ustawa P.z.p. nie określa bliżej co należy rozumieć przez „usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych”. Kierując się wykładnią językową, ustawowe pojęcie „powszechnie dostępny” należałoby rozumieć jako „dotyczący wszystkich, wszystkiego”, pospolity, masowy, popularny. Przez powszechną dostępność usług należy rozumieć zatem oferowanie usług o takiej samej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku. Natomiast „ustalone standardy jakościowe” to: typy/rodzaje usług dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym, standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom), nie wymagające indywidualnego podejścia. Istotną cechą usług zamawianych w trybie zapytania o cenę powinna być więc ich typowość, gwarantująca zamawiającemu porównanie cen takiego samego rodzaju usług, oferowanych przez różnych wykonawców, poprzez podanie nazwy usługi i określenie jej zakresu. Przyjęcie, że określone usługi są standardowe oznacza, iż niezależnie od faktu, kto będzie ich wykonawcą (o ile jest przynajmniej pięciu wykonawców świadczących usługi określonego rodzaju), jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. Usługi powszechnie dostępne to takie, które są na rynku oferowane i wykonywane przez wszystkich wykonawców działających w określonej branży. Można je nabywać bez względu na miejscowość i czas. W konsekwencji tryb zapytania o cenę może być stosowany tylko w odniesieniu do takich usług, których standardy jakościowe nie są ustalane indywidualnie przez zamawiającego na jego konkretne potrzeby, ale zamawiający zaspokaja swoje potrzeby poprzez nabywanie towarów lub usług ogólnie dostępnych, powszechnie oferowanych, takich jakie są de facto oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem. Zatem, trybu zapytania o cenę nie można stosować do nabywania towarów lub usług specjalistycznych, a więc wszelkich usług wymagających szczególnych kwalifikacji lub świadczonych z uwzględnieniem szczególnych wytycznych zamawiającego. W toku kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił również uwagę, że „Szczegóły usług transportu, w tym jakość pojazdów, którymi będzie świadczona i jej zakres zostały bowiem określone w każdym przypadku indywidualnie w umowie zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Powyższe okoliczności przesądzają o niestandardowym charakterze zlecanej usługi, bowiem to zamawiający w głównej mierze precyzował sposób w jaki będzie następowała jej realizacja, a nie wynikał on automatycznie z samego charakteru usługi przewozu autokarowego. Ponadto, usługa transportu autokarowego należy do kategorii usług, do których wykonywania niezbędne jest posiadanie przez wykonawców odpowiednich kwalifikacji, w tym w szczególności dysponowanie uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Powyższe potwierdzają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ, w których zamawiający wymagał od wykonawców m.in. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności w postaci aktualnej licencji lub koncesji na wykonywanie usług transportu drogowego.”.


Do usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych można natomiast zaliczyć usługi dowozu uczniów do szkół.

W uchwale KIO z dnia 14 października 2015 r., KIO/KD 54/15, Krajowa Izba Odwoławcza podzielając stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 październik 2013 r., V SA/Wa 1371/13), uznała, że do usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych można zaliczyć usługi dowozu uczniów do szkół. W ocenie WSA „sam wymóg posiadania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych nie oznacza automatycznie, że usługa objęta zapytaniem o cenę nie ma charakteru usługi powszechnie dostępnej o ustalonych kryteriach jakościowych.”


Opracowanie: Zespół wPrzetargach


Teksty i sygnatury orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej pochodzą z bazy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych